Twenty-five Years of Independent Ukraine: Is there a Way to Sustainable Healthy Development?

Dwadzieścia pięć lat niepodległej Ukrainy: czy jest na drodze zrównoważonego rozwoju?

Viktoriya Pantyley*, Roman Lozynskyy**, Roman Slyvka***

*Department of Socio-Economic Geography, Faculty of Earth Sciences and Spatial Management, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Kraśnicka 2 cd, 20-718, Lublin, Poland
E-mail: wiktoria.pantylej@poczta.umcs.lublin.pl
**Department of Geography of Ukraine, Faculty of Geography, Ivan Franko National University of Lviv, Doroshenko Str., 40, 79-000, Lviv, Ukraine
E-mail: lrm3@ukr.net
***Department of Geography and Natural Sciences, Faculty of Natural Sciences, Vasyl Stefanyk Precarpatian National University, Galycka Str., 201, 76-008, Ivano-Frankivsk, Ukraine
E-mail: romanslyvka@i.ua

Abstract

The article is dedicated to the analysis of problems and perspectives of sustainable and inclusive development of Ukraine, at the present state of its functioning. The main pillars of sustainable development, such as political, socio-economic, ecological, health and demographic were analyzed in space-time dimension. Ukraine declares compliance with the sustainable development principles and aims to change towards the implementation of this social ideology, however, in reality the implementation of sustainable development concepts is occurring very slowly and unsystematically. Therefore, Ukraine on its way to sustainable development and inclusive development is facing a complex range of typical and untypical social problems. A certain uniqueness of the situation and the geopolitical importance of Ukraine constantly puts in the spotlight the question of its support on the way to sustainable development on behalf of democratic countries. However, this support should be encouraged by the Ukrainian population consolidation towards the democratic choice and the decisive actions of the Ukrainian government towards the reforms recently implemented in the countries of Central and Eastern Europe to overcome the legacy of the authoritarian regimes.

Key words: sustainable development, inclusive development, Ukraine

Streszczenie

Artykuł poświęcony jest analizie problemów oraz perspektyw rozwoju zrównoważonego i inkluzywnego na Ukrainie, na obecnym etapie funkcjonowania państwa. Przeanalizowano główne filary rozwoju zrównoważonego na Ukrainie w ujęciu przestrzenno-czasowym, takie jak polityczny, społeczno-ekonomiczny, ekologiczny oraz zdrowotno-demograficzny. Ukraina deklaruje dotrzymanie zasad stałego rozwoju i zamiar wdrożenia ich założeń do różnych sfer życia społecznego, jednak realizacja koncepcji rozwoju zrównoważonego przebiega w sposób bardzo powolny i nieusystematyzowany. Na drodze do stałego rozwoju Ukraina napotkała na szereg typowych i nietypowych problemów społecznych. Pewna unikatowość sytuacji oraz geopolityczne znaczenie Ukrainy powodują zainteresowanie wsparcia Ukrainy na jej drodze do stałego rozwoju ze strony państw demokratycznych. Jednak wsparcie to powinno opierać się na konsolidacji wewnętrznej ludności Ukrainy w jej wyborze na rzecz demokracji oraz zdecydowanym działaniu władz ukraińskich w kierunku reform, które przeprowadziły nie tak dawno inne kraje Europy środkowo-wschodniej na rzecz wygaszenia wpływów panowania reżimów autokratycznych.

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, rozwój inkluzywny, Ukraina

Problemy Ekorozwoju 12(2)2017: 143-160

PDF (FULL PAPER)