Troublesome Evaluation of Technological Innovations. Balancing Between a Blessing and a Bane of the Technological Progress

Kłopotliwa ewaluacja innowacji technicznych. Balansowanie między dobrodziejstwem a przekleństwem postępu technicznego

Wiesław Sztumski

Silesian University, Katowice, Poland
E-mail: ws34@op.pl

Abstract

Technological innovations are the driving force of the technological progress. They must be multiplied and accelerated so that people could live, the humanity be preserved, to survive in a world full of threats, to develop people, to improve the standards of living and to satisfy ever growing needs. For this reason, we assess them favorably. On the other hand, however, there are certain disadvantages because they generate different and serious threats to people and the natural and social environments. This includes nuclear, chemical, biological, psychological and information weapons, as well as robotics, use of pesticides, genetic engineering, and interference of techniques in the consciousness and the sub-consciousness of men. Certain threats manifest immediately and others – after a long time, like ticking time bombs. Therefore, the evaluation of innovation is very troublesome. It is also problematic and ambivalent because of the huge diversity of people who make the assessment.

Key words: technology, civilization, progress, evaluation, mankind

Streszczenie

Innowacje technologiczne są siłą napędową postępu techniki. Koniecznie trzeba je mnożyć i przyspieszać, żeby żyć w ogóle, zachować ludzkość, przeżyć w świecie pełnym zagrożeń, rozwijać się, mieć się coraz lepiej i zaspokajać wciąż rosnące potrzeby. Z tego względu oceniamy je dobrze. Ale z drugiej strony, oceniamy je źle, ponieważ stwarzają różne poważne zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego oraz społecznego. Chodzi tu o broń jądrową, chemiczną, biologiczną, informatyczną i psychologiczną, jak i o robotyzację, chemizację, inżynierię genetyczną oraz ingerencję techniki w świadomość i podświadomość. Jedne zagrożenia dają znać o sobie natychmiast, a inne po dłuższym czasie, jak tykające bomby zegarowe. Dlatego ocena innowacji jest wielce kłopotliwa. Jest też problematyczna i ambiwalentna ze względu na zróżnicowanie ludzi, którzy jej dokonują.

Słowa kluczowe: technika, cywilizacja, postęp, ewaluacja, ludzkość

Problemy Ekorozwoju 12(2)2017: 7-13

PDF (FULL PAPER)