Sustainable Development in the Russian Federation – Indicator-based Approach

Zrównoważony rozwój w Federacji Rosyjskiej – podejście wskaźnikowe

Bartosz Bartniczak*, Andrzej Raszkowski**

Wrocław University of Economics, Faculty of Economics, Management and Tourism in Jelenia Góra, 3 Nowowiejska Street, 58-500 Jelenia Góra
*E-mail: bartosz.bartniczak@ue.wroc.pl
**E-mail: andrzej.raszkowski@ue.wroc.pl

Abstract

The presented study discusses problems referring to the concept of sustainable development in the Russian Federation in the period 2004-2013. The first part presents, e.g. the importance of creativity, good space governance, the significance and reasons for sustainable development in Russia. Next, sustainable development indicators, selected for the analysis, are characterized in accordance with the approach to sustainable development level measurement adopted by the European Union. The synthetic measure of development (SMD) was applied as the research method, the data for calculations were collected from The World Bank resources. The research results presenting values of particular indicators in the studied years and the values of SMD constitute the core of the study. Despite relatively unfavourable or moderate results a gradual improvement of the situation was observed in the context of sustainable development concept implementation in Russia over the studied years.

Key words: sustainable development, economy, society, environment, linear ordering, Russia

Streszczenie

W niniejszym opracowaniu poruszone zostały zagadnienia odnoszące się do koncepcji zrównoważonego rozwoju w Federacji Rosyjskiej w latach 2004-2013. W pierwszej części poruszona została, m.in. problematyka znaczenia kreatywności, dobrego rządzenia przestrzenią, istotności i przesłanek zrównoważonego rozwoju w Rosji. W dalszej części scharakteryzowano wskaźniki zrównoważonego rozwoju wybrane do analizy, zgodne z przyjętym przez Unię Europejską podejściem do mierzenia poziomu zrównoważonego rozwoju. Zastosowaną metodą badawczą był syntetyczny miernik rozwoju (SMR), dane do obliczeń pozyskano ze źródeł Banku Światowego. Rdzeń opracowania stanowią wyniki badań, pokazujące wartości poszczególnych wskaźników w badanych latach oraz wartości samego SMR. Pomimo relatywnie niekorzystnych lub umiarkowanych wyników, zauważono sukcesywną poprawę sytuacji w kontekście implementacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w Rosji na przestrzeni badanych lat.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, gospodarka, społeczeństwo, środowisko, porządkowanie liniowe, Rosja

Problemy Ekorozwoju 12(2)2017: 133-142

PDF (FULL PAPER)