Sustainability, Corporate Community Engagement and Enterprise Development – Lessons from a Case Study in Emu-Ebendo Niger-Delta, Nigeria

Zrównoważenie, korporacyjne zaangażowanie społeczne i rozwój przedsiębiorstw – lekcja z Emu-Ebendo w delcie Nigru, Nigeria

O.E. Ajide*, P.A. Strachan*, A. Russell, D.R. Jones**

*Aberdeen Business School, Robert Gordon University, UK
**Bournemouth University, UK
E-mails: o.e.ajide@rgu.ac.uk (corresponding author); p.a.strachan@rgu.ac.uk, a.russell@rgu.ac.uk, drjones@bournemouth.ac.uk

Abstract

Corporate community engagement remains an under researched area in sustainability debates.  Presenting a case study, based on in-depth interviews and site visits, of how one indigenous company Energia Ltd has formed a strong partnership or bond with the Emu-Ebendo community in the oil rich Niger Delta, the dynamics of corporate community engagement are critically discussed. Evidence of how both the company and community has benefited from this relationship is presented. The case analysis concludes that the company has effectively utilised a clearer understanding of the culture of the host community, leading to a transformational relationship. The approach adopted by Energia Ltd in the Emu-Ebendo community is unique in context.  The key conclusion reached is that community benefit funds and community enterprise development, as a derivative of corporate engagement, can play a transformational role in societal and economic development.

Key words: community engagement, community enterprise development, sustainability, local content, Niger Delta, Nigeria, oil and gas

Streszczenie

Kwestia korporacyjnego zaangażowania społecznego nie jest często podejmowana w ramach debat o rozwoju zrównoważonym. Lukę tę uzupełnia niniejsze studium przypadku, oparte na szczegółowych wywiadach i pracy w terenie. Pokazujemy, w jaki sposób kompania Energia Ltd wprowadziła zasadę partnerstwa, w wyniku której nawiązała się silna więź pomiędzy firmą a społecznością Emu-Ebendo zamieszkującą bogatą w ropę Deltę Nigru. Przedstawiono dowody, jakie korzyści odniosły zarówno kompania, jak i społeczność. Przeprowadzono analiza pokazuje, że firma efektywnie wykorzystała zasady wyznaczające ramy kultury lokalnej społeczności, co prowadziło do pozytywnych zmian odnoszących się do wzajemnej relacji. Podejście przyjęte przez Energia Ltd wobec społeczności Emu-Ebendo jest nowatorskie. Okazało się, że fundusze świadczeń społecznych i społeczny rozwój przedsiębiorstw, będące pochodną zaangażowania korporacyjnego, mogą odgrywać podstawową rolę w przemianach społecznego i ekonomicznego rozwoju.

Słowa kluczowe: zaangażowanie społeczne, społeczny rozwój przedsiębiorstwa, zrównoważoność, lokalna zawartość,  Delta Nigru, Nigeria, ropa i gaz  

Problemy Ekorozwoju 12(2)2017: 59-68

PDF (FULL PAPER)