Multi-criteria Evaluation of the Eco-innovation Level in the European Union Countries

Wielokryterialna ocena poziomu ekoinnowacji w krajach Unii Europejskiej

Andrzej Kobryń*, Joanna Prystrom**

*Faculty of Civil and Environmental Engineering, Bialystok University of Technology,ul. Wiejska 45E, 15-351 Bialystok, Poland
E-mail (corresponding author): a.kobryn@pb.edu.pl
**Faculty of Economics and Management, University of Bialystok,  ul. Warszawska 63, 15-062 Bialystok, Poland
E-mail: j.prystrom@uwb.edu.pl

Abstract

The purpose of this paper is to analyze and evaluate the level of eco-innovations in the European Union countries. For this purpose, a new method of multi-criteria analysis were used, i.e. PROTERRA method, which was developed by the authors of this article. Analysis concerns a data from the year 2015. There have been determined aggregate ratings, which characterized the eco-innovation level of particular European Union countries. Four classes of innovation level were defined: eco-innovation leaders, good eco-innovators, week eco-innovators and eco-innovation outsiders. Then, based on the calculated global ratings, European Union countries were assigned to the appropriate classes.

Key words: eco-innovation level; evaluation, multi-criteria analysis

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest analiza i ocena poziomu ekoinnowacji w krajach Unii Europejskiej. W tym celu została użyta nowa metoda analizy wielokryterialnej, tzn. metoda PROTERRA, która została opracowana przez autorów tego artykułu. Analiza obejmuje dane z roku 2015. Zostały wyznaczone oceny zagregowane, które charakteryzują poziom ekoinnowacji w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Zostały zdefiniowane cztery klasy ekoinnowacji: liderzy ekoinnowacji, dobrzy ekoinnowatorzy, słabi ekoinnowatorzy oraz outsiderzy ekoinnowacji. W rezultacie, na podstawie obliczonych ocen globalnych, kraje Unii Europejskiej zostały przyporządkowane do odpowiednich klas.

Słowa kluczowe: poziom ekoinnowacji, ocena, analiza wielokryterialna

Problemy Ekorozwoju 12(2)2017: 15-26

PDF (FULL PAPER)