Modern Issues of Development of the System of Specially Protected Natural Areas in the Context of the Concept of Sustainable Development

Współczesna problematyka rozwoju systemu specjalnych obszarów ochrony w kontekście koncepcji rozwoju zrównoważonego

Aleksey Anisimov*, Kermen Lidzheeva**, Anatoliy Ryzhenkov***

Kalmyk State University, Russian Federation,
*E-mail: anisimovap@mail.ru
**E-mail: Elidzheeva_kv@mail.ru
***E-mail: 4077778@list.ru

Abstract

The article proposes a new perspective on the issues of development of the system of specially protected natural areas (SPNAs) in the context of the concept of sustainable development. The authors suggest ways of finding a balance of economic, environmental and social interests in SPNAs, which will not lead to a decrease in their number or area, however, prevent a number of economic and social problems. The change in approaches to the management of the system of SPNAs including in terms of their creation, modification of their boundaries or termination of their operation will allow including SPNAs in the system of social economic relations of regions and certain countries, provide an opportunity to withdraw from the current one-sided bias solely in favor of environmental factors. This will ensure the necessary balance of the interests of the local population, business and protection of nature.

Key words: sustainable development, national park, balance of interests, subsurface use; entrepreneurs, specially protected natural areas

Streszczenie

W artykule zaproponowano nowe podejście do zagadnień rozwoju obszarów specjalnej ochrony w kontekście rozwoju zrównoważonego. Autorzy wskazują na sposoby równoważenia ekonomicznych, środowiskowych i społecznych celów na terenach chronionych, które nie będą prowadziły do zmniejszenia ich ilości bądź obszaru, zapobiegając zarazem powstawaniu ekonomicznych i społecznych problemów. Sugerowane zmiany w zarządzaniu obszarami chronionymi  w kontekście ich tworzenia, zmiany granic czy ich zniesienia pozwolą na włączenie tych obszarów do systemu społeczno-ekonomicznych zależności w poszczególnych regionach i krajach, co oznaczać będzie wycofanie się z obecnego jednostronnego podejścia ograniczającego się wyłącznie do kwestii środowiskowych. W ten sposób zapewniona zostanie równowaga pomiędzy potrzebami lokalnych społeczności, biznesu i ochrony przyrody.

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, park narodowy, równowaga interesów, użytkowanie podpowierzchniowe, przedsiębiorcy, obszary specjalnej ochrony

Problemy Ekorozwoju 12(2)2017: 47-57

PDF (FULL PAPER)