Environmental Impact of Application on the Concept of Corporate Social Responsibility in Selected EU Countries

Środowiskowe konsekwencje wprowadzania koncepcji Odpowiedzialności Społecznej Biznesu w wybranych krajach UE

Jana Hroncová Vicianová*, Štefan Hronec**

Faculty of Economics, Matej Bel University in Banská Bystrica, Department of Corporate Economics and Management, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica, Slovakia
*E-mail: jana.hroncova@umb.sk
**E-mail: stefan.hronec@umb.sk

Abstract

By now, does not suffice to evaluate companies only from an economic point of view, but it is necessary to look at the business and the social and environmental context. Environmental degradation and depletion of natural resources is also reflected in the growth of interest in the area of environmental and social research in the industry. This fact highlights the concept of corporate social responsibility (CSR), according to which the environmental area, the concept of the same weight as economic and social level. The environmental consequences of the company are in advanced economies communicated not only with experts but becomes of interest to the whole society and an integral part of evaluating the success of socio-economic development.The study aims to quantitatively analyse and confirm the existence of a direct and indirect dependence on the number of businesses in individual EU countries to voluntarily implement environmental concepts of social responsibility in the form of environmental management and audit, EMAS. The object of quantitative analysis are selected EU countries. 

Key words: Corporate Social Responsibility, company, environmental area, waste

Streszczenie

Obecnie nie wystarcza oparcie oceny danej firmy tylko na płaszczyźnie ekonomicznej. Konieczne jest rozpatrywanie biznesu także z perspektyw społecznej i środowiskowej. Degradacja środowiska i kurczące się zasoby surowców naturalnych także przyczynia się do uwzględniania kwestii środowiskowych i społecznych w przemyśle. To także podłoże koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, według której obszar środowiskowy ma takie samo znaczenie jak ekonomiczny i społeczny. Dyskusja środowiskowych konsekwencji działania danej firmy w ramach zaawansowanej ekonomii odzwierciedla się nie tylko w stanowisku wyrażanym przez ekspertów, ale staje się przedmiotem zainteresowania całego społeczeństwa i integralną częścią oceny rozwoju społeczno-ekonomicznego. Celem niniejszej pracy jest analiza ilościowa i potwierdzenie istnienia bezpośredniej i pośredniej zależności ilości firm w poszczególnych krajach UE od dobrowolnie wprowadzanych idei środowiskowych i społecznej odpowiedzialności w formie zarządzania środowiskowego, audytów i EMAS. Przedmiotem analizy jakościowej są wybrane kraje UE.

Słowa kluczowe: Społeczna Odpowiedzialność Biznesu,  firma, obszar środowiskowy, odpady

Problemy Ekorozwoju 12(2)2017: 79-88

PDF (FULL PAPER)