Development Aid as a Gift of Love: Re-inventing Aid on a Spiritual Foundation

Pomoc rozwojowa jako dar miłości: oparcie pomocy na duchowości

Rohana Ulluwishewa

Massey University, Palmerston North, New Zealand
Email: ulluwishewa@xtra.co.nz

Abstract

Love, when viewed from quantum perspectives, is an outer manifestation of our interconnectedness at the quantum level. As revealed by recent discoveries in neuroscience, it is hardwired in our brain as a need to connect with others, serve others and act for others’ well-being. It is empowered to guide our actions only when we grow spiritually. Otherwise, we are mostly driven by self-centeredness, greed and fear soft-wired in the brain. This study points out that development aid is driven, not by love, but by self-centeredness, greed and fear in the minds of elites who control the global economic system. However, evidence show a spiritually developed population is slowly rising and alternative forms of aid driven by love are emerging. This study highlights the significance of re-inventing development aid on a spiritual foundation and presents some necessary policy measures. 

Key words: love, spirituality, greed, poverty, development aid

Streszczenie

Miłość, patrząc z perspektywy kwantowej, jest zewnętrzną manifestacją naszej wzajemnej łączności właśnie na poziomie kwantowym. Jak pokazały ostatnie odkrycia neurologiczne, jest wbudowana w nasz mózg jako potrzeba łączenia się z innymi, służenia innym i działania dla dobra innych. Jest uprawniona do kierowania naszymi działaniami tylko wtedy, gdy rozwijamy się duchowo. W przeciwnym wypadku kieruje nami samoświadomość, chciwość i strach. Niestety, obecnie realizowana pomoc rozwojowa jest przeprowadzana nie z uwagi na miłość, ale na samoświadomość, chciwość i strach, które charakteryzują elity kontrolujące globalny system ekonomiczny. Jednocześnie powoli przybywa ludzi rozwijających się duchowo, dzięki którym powstają alternatywne formy pomocy, których podstawą jest miłość. W tej pracy przedstawiamy konieczność transformacji pomocy rozwojowej w taką, która oparta będzie na duchowości, a także omawiamy przykłady niezbędnych  działań z zakresu polityki, które należy podjąć.

Słowa kluczowe: miłość, duchowość, chciwość, ubóstwo, pomoc rozwojowa

Problemy Ekorozwoju 12(2)2017: 109-118

PDF (FULL PAPER)