Decomposition Analysis of the Greenhouse Gas Emissions in the European Union

Analiza rozkładu emisji gazów cieplarnianych w krajach Unii Europejskiej

Magdaléna Drastichová

VŠB-Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, Department of Regional and Environmental Economics, Sokolská 33, 701 21  Ostrava, Czech Republic
E-mail: magdalena.drastichova@vsb.cz

Abstract

Climate change is a significant threat to sustainable development (SD). Using the Log-Mean Divisia Index Method (LMDI) a decomposition of the data on the greenhouse gas (GHG) emissions in the European Union (EU) in 2000 -2013 is carried out. To detect if decoupling of the environmental variable represented by the GHG emissions from the economic variable represented by the GDP was taking place in the EU economy, the changes of the GHG emissions were divided into three effects. These factors include the economic activity (scale), the composition or structure of the EU economy with respect to the countries, and GHG intensity of the countries. The aim of the paper is to detect if decoupling of the GHG emissions from the GDP development in the EU took place and to detect the factors of this development. The intensity effect was mainly responsible for the reduction of the GHG emissions in the EU while the scale effect contributed to their increase. The role of the composition effect was only marginal; however, it was positive. As the intensity effect often showed the high negative values, the total effect was often negative as well, which means that decoupling of GHG emissions from GDP took place.

Key words: decomposition, climate change, European Union (EU), Greenhouse Gas Emissions (GHGs), Log-Mean Divisia Index Method (LMDI), Kyoto Protocol, sustainable development

JEL Classification: Q51, Q54, Q56, F64

Streszczenie

Zmiany klimatyczne stanowią istotne zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju (ZR). Przy pomocy metody LMDI przeprowadzono analizę rozkładu emisji gazów cieplarnianych w krajach Unii Europejskiej (UE) w okresie lat 2010-2013. Aby sprawdzić, czy decoupling zmiennej środowiskowej reprezentowanej przez emisję gazów cieplarnianych od zmiennej ekonomicznej reprezentowanej przez PKB w kontekście zmian emisji gazów cieplarnianych zachodzi we Wspólnocie, uwzględniono następujące efekty: aktywność ekonomiczną (skalę), skład i strukturę europejskiej ekonomii z uwzględnieniem różnic charakterystycznych dla poszczególnych krajów i poziomu ich emisji gazów cieplarnianych. Celem artykułu jest potwierdzenie, czy decoupling emisji gazów cieplarnianych od wzrostu PKB faktycznie zachodzi i jakie czynniki na niego wpływają. Efekt intensywności okazał się być odpowiedzialny głównie za zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w Europie, podczas gdy efekt skali przyczyniał się do wzrostu tej emisji. Efekt struktury odgrywał rolę marginalną, choć pozytywną. Efekt intensywności zwykle charakteryzował się wysokimi wartościami ujemnymi, to samo odnosiło się do efektu całkowitego, co oznacza, że decoupling emisji gazów cieplarnianych od PKB faktycznie zachodzi.

Słowa kluczowe: dekompozycja, zmiany klimatyczne, Unia Europejska, emisja gazów cieplarnianych, metoda LMDI, Protokół z Kioto, rozwój zrównoważony

Problemy Ekorozwoju 12(2)2017: 27-35

PDF (FULL PAPER)