Corporate Environmental Responsibility for a Sustainable Future

Odpowiedzialność środowiskowa biznesu dla zrównoważonej przyszłości

Pankojini Mulia*, Ajit Kumar Behura**, Sarita Kar***

Department of Humanities and Social Sciences,  Indian Institute of Technology (ISM) Dhanbad, Jharkhand-826004, India
E-mails: *pankojinim@gmail.com, **ajitbehura@gmail.com, ***karsarita@gmail.com

Abstract

It is an imperative to find a proper way to maintain a balance between the economic development and natural environment’s carrying capacity, which is needed for the wellbeing and sustenance of human as well as non-human world. Balancing the economic growth and environmental quality has always been a challenge for business. In recent years, business has brought immeasurable wealth and prosperity. However, it has also caused unintended environmental degradation. Economic development is necessary to face the need of growing population but it should not add to a deteriorating environment.  There is a need for broader ethical responses for environmental sustainability. The search for a sustainable future requires an integration of economic development with ethical objectives and scientific knowledge. Sustainability is a concept of continuance, relationships, and orientations.  The paper deals with three interrelated ethical concepts, (1) corporate moral status, (2) corporate moral status to include human beings, (3) corporate moral status to include natural environment as a path of environmental sustainability.

Key words: environmental challenges; environmental sustainability; corporate responsibility; corporate moral status; intrinsic and instrumental approach to the environment

Streszczenie

Imperatyw nakazujący odnalezienie właściwego sposobu na utrzymanie równowago pomiędzy rozwojem ekonomicznym a pojemnością środowiska naturalnego jest niezbędny dla dobrostanu i trwania tak ludzkiego, jak i poza ludzkiego świata. Relacje pomiędzy wzrostem ekonomicznym a jakością środowiska stanowiły zawsze wyzwanie dla biznesu. Ostatnie lata oznaczały dla biznesu niemal niezmierzone bogactwo i dobrobyt. Zarazem doprowadzono do istotnej degradacji środowiska. Rozwój ekonomiczny jest niezbędny dla sprostania potrzebom rosnącej populacji ludzkiej, niemniej nie powinien pociągać za sobą ciągłego pogarszania się stanu środowiska. Niezbędne jest uwzględnienie etyki w dyskusji o zrównoważoności środowiskowej. Jeżeli przyszłość ma być zrównoważona, niezbędna jest integracja rozwoju ekonomicznego z nakazami etycznymi i wiedzą naukową. Zrównoważoność to koncepcja kontynuacji, budowania relacji i orientacji. W artykule przedstawiono trzy wzajemnie powiązane koncepcje etyczne: (1) status moralny korporacji, (2) status moralny korporacji uwzględniający człowieka, (3) status moralny korporacji uwzględniający środowisko naturalne jako drogę do zrównoważoności.

Słowa kluczowe: wyzwania środowiskowe, zrównoważoność środowiskowa, odpowiedzialność korporacji, status moralny korporacji, wewnętrzne i instrumentalne podejście do środowiska

Problemy Ekorozwoju 12(2)2017: 69-77

PDF (FULL PAPER)