Call for Integral Protection of Biocultural Diversity

Postulat integralnej ochrony różnorodności biokulturowej

Ryszard F. Sadowski

 Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, Institute of Ecology and Bioethics, Wóycickiego 1/3, building 23, 01-938 Warsaw, Poland
E-mail: r.sadowski@uksw.edu.pl

Abstract

The contemporary ecological crisis compels us to undertake research and adopt measures that will ensure the sustainable development of humanity. The main point here is that while satisfying the needs of current generations, it is necessary to respect the needs of future generations as well as nature’s capabilities. Works on a concept of development that would allow this task to be accomplished have been carried out for the last several decades. They resulted in the formulation of the still-evolving idea of sustainable development. With the current state of knowledge, it seems vital that this idea should comprise protection of biocultural diversity since, as clearly evidenced by the research conducted, the interrelated biological, cultural and linguistic diversity affects development. This article aims at highlighting the necessity of incorporating biocultural diversity into the idea of sustainable development and it points out the need for integral concern for the diversity of Earth’s heritage. Only integral care of all types of diversity gives hope for the protection of each of them and increases the chances of building a sustainable world.

Key words: biocultural diversity, biodiversity, cultural diversity, linguistic diversity, sustainable development

Streszczenie

Współczesny kryzys ekologiczny skłania do podejmowania badań i działań, które zapewnią trwały rozwój ludzkości. Chodzi o to, by zaspakajając potrzeby aktualnego pokolenia respektować potrzeby przyszłych pokoleń oraz możliwości przyrody. Prace nad koncepcją rozwoju, która pozwoli zrealizować to zadanie trwają od kilku dekad. W ich wyniku powstała idea zrównoważonego rozwoju, która wciąż ewoluuje. Przy obecnym stanie wiedzy ważne wydaje się uwzględnienie w niej ochrony różnorodności biokulturowej. Badania jednoznacznie wskazują bowiem na korelację pomiędzy rozwojem a  wzajemnie ze sobą powiązanymi różnorodnościami: biologiczną, kulturową i językową. Artykuł ten stawia sobie za cel ukazanie potrzeby włączenia różnorodności biokulturowej do idei zrównoważonego rozwoju oraz wskazanie na konieczność łącznej troski o różnorodność ziemskiego dziedzictwa, tylko integralna troska o wszystkie rodzaje różnorodności daje bowiem nadzieję na ochronę każdej z nich i zwiększa szanse na zbudowanie zrównoważonego świata.

Słowa kluczowe: różnorodność biokulturowa, bioróżnorodność, różnorodność kulturowa, różnorodność lingwistyczna, zrównoważony rozwój

Problemy Ekorozwoju 12(2)2017: 37-45

PDF (FULL PAPER)