Number 12(2)2017

Table of Contents

Troublesome Evaluation of Technological Innovations. Balancing Between a Blessing and a Bane of Technical Progress
Kłopotliwa ewaluacja innowacji technicznych. Balansowanie między dobro-dziejstwem a przekleństwem postępu technicznego
Wiesław Sztumski

Multi-criteria Evaluation of the Eco-innovation Level in the European Union Countries
Wielokryterialna ocena poziomu ekoinnowacji w krajach Unii Europejskiej
Andrzej Kobryń, Joanna Prystrom

Decomposition Analysis of the Greenhouse Gas Emissions in the European Union
Analiza rozkładu emisji gazów cieplarnianych w krajach Unii Europejskiej
Magdaléna Drastichová

Call for Integral Protection of Biocultural Diversity
Postulat integralnej ochrony różnorodności biokulutrowej
Ryszard F. Sadowski

Modern Issues of Development of the System of Specially Protected Natural Areas in the Context of the Concept of Sustainable Development
Współczesna problematyka rozwoju systemu obszarów specjalnej ochrony w kontekście koncepcji rozwoju zrównoważonego
Aleksey Anisimov, Kermen Lidzheeva, Anatoliy Ryzhenkov

Sustainability, Corporate Community Engagement and Enterprise Development – Lessons from a Case Study in Emu-Ebendo Niger-Delta, Nigeria
Zrównoważenie, korporacyjne zaangażowanie społeczne i rozwój przedsiębiorstw – lekcja z Emu-Ebendo w delcie Nigru, Nigeria
O.E Ajide, P.A. Strachan, A. Russell and D.R. Jones

Corporate Environmental Responsibility for a Sustainable Future
O
dpowiedzialność środowiskowa biznesu dla zrównoważonej przyszłości
Pankojini Mulia, Ajit Kumar Behura, Sarita Kar

Environmental Impact of Application on the Concept of Corporate Social Responsibility in Selected EU Countries
Środowiskowe konsekwencje wprowadzania koncepcji Odpowiedzialności Społecznej Biznesu w wybranych krajach UE
Jana Hroncová Vicianová, Štefan Hronec

Wellbeing versus Sustainable Development – Conceptual Framework and Application Challenges
Dobrostan a zrównoważony rozwój – struktura koncepcyjna oraz wyzwania wdrożeniowe
Anna Dłużewska

Understanding Farmers’ Adoption Decisions for New Cash Crops: Evidence from Xishuangbanna in Tropical China
Uwarunkowania zainteresowania rolników nowymi uprawami komercyjnymi: przykład rejonu Xishuangbanna w Chinach
Le Zhang, Yasuyuki Kono, Xiaobo Hua, Lin Zheng, Rui Zhou

Development Aid as a Gift of Love: Re-inventing Aid on a Spiritual Foundation
Pomoc rozwojowa jako dar miłości: oparcie pomocy na duchowości
Rohana Ulluwishewa

Where Science Fails, Outdated Relligion Provides Clues
Gdzie nauka zawodzi, niemodna religia daje szansę
G Venkatesh

The Shaping of Sustainable Landscape in the Context of the European Landscape Convention and the Encyclical Laudato Si’
Kształtowanie zrównoważonego krajobrazu w kontekście Europejskiej Konwencji Krajobrazowej i encykliki Laudato Si’
Sebastian Bernat, Małgorzata Flaga, Wioletta Kałamucka

Sustainable Development in the Russian Federation – Indicator-based Approach
Zrównoważony rozwój w Federacji Rosyjskiej – podejście wskaźnikowe
Bartosz Bartniczak, Andrzej Raszkowski

Twenty-five Years of Independent Ukraine: Is there a Way to Sustainable Healthy Development?
Dwadzieścia pięć lat niepodległej Ukrainy: czy jest na drodze zrównoważonego rozwoju?
Viktoriya Pantyley, Roman Lozynskyy, Roman Slyvka

Youth Attitudes Towards Goals of a New Sustainable Development Agenda
Postawy młodzieży wobec celów Nowej Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju
Tatjana Borojević, Matjaž Maletič, Nataša Petrović, Jelena Andreja Radaković, Marjan Senegačnik, Damjan Maletič

Utilitarian Technological Solutions to Reduce CO2 Emission in the Aspect of Sustainable Development
Utylitarne rozwiązania technologiczne ograniczające emisję CO2 w aspekcie zrównoważonego rozwoju
Tomasz P. Olejnik, Elżbieta Sobiecka

Environmental Risks Related to the Recovery and Recycling Processes of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)
Ryzyka ekologiczne związane z procesami odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE)
Agnieszka Generowicz, Ryszarda Iwanejko