Vision of New Human Community in the Idea of Sustainable Development

Wizja nowej wspólnoty ludzkiej w idei zrównoważonego rozwoju

Leszek Gawor

Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Poland

Abstract

The article presents the formation of the sustainable development idea as the alternative for the development of modern humanity in the face of economic and ecological crisis. The new understanding of human community, which is fundamental for this idea, is also described. The idea of sustainable development, and all the ecophilosophical ideas, consider the human community as the reference to whole human species. Its main characteristics are the universal ecological awareness and the postulate of ecocentrism. The requirement for the universal ecological awareness is global proecological education and the purpose of it is to build a new human civilization in which all the threats for the further human existence will be eliminated.

Key words: philosophy of sustainable development, ecological awareness, ecocentrism

Streszczenie

W artykule przedstawiono powstanie idei zrównoważonego rozwoju, jako alternatywnej drogi rozwoju współczesnego człowieka postawionego w obliczu globalnego kryzysu ekonomiczno-ekologicznego, oraz omówiono fundamentalne dla tej koncepcji nowe pojmowanie wspólnoty ludzkiej. W ujęciu zrównoważonego rozwoju i wszelkich ekofilozoficznych koncepcji kategoria wspólnoty ludzkiej odnosi się do całego gatunku człowieka. Jej wyróżnikiem staje się powszechna świadomość ekologiczna z naczelnym postulatem ekocentryzmu. Warunkiem upowszechnienia świadomości ekologicznej jest globalna edukacja proekologiczna, celem zaś – zbudowanie nowej cywilizacji ludzkiej, w ramach której zlikwidowane zostaną wszelkie zagrożenia dla dalszej egzystencji ludzkości.

Słowa kluczowe: filozofia zrównoważonego rozwoju, świadomość ekologiczna, ekocentryzm

Problemy Ekorozwoju 1(2)2006: 59-66

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)