The position of Poland in Europe

Miejsce Polski w Europie

Stefan Kozłowski

Komitet Człowiek i Środowisko PAN, Poland

Summary

Strategy of sustainable development of the European Union is largely based on the creation of large-spatial nature structures. In Central-East Europe these are the Carpathian Ecoregion, Green Ring of the Baltic and Green Lungs of Europe initiatives. The Carpathian Convention of 7 countries has been aimed at the development and implementation of the idea of the Green Heart of Europe. It refers mainly to the problems of the natural and cultural environment. The Green Ring of the Baltic includes the areas of the Green Lungs of Poland and Western Pomerania. The structure of the Green Lungs of Poland is functioning very well, as it operates within the frames of the intervoivodship agreement of the GLP, Scientific Council and GLP Foundation. An information bulletin is also issued periodically. The idea of the Green Lungs of Europe was developed in 1992, and now it requires new guidelines. All of these initiatives indicate the very significant role of Poland in the implementation of the strategy of sustainable development in Europe.

Key words: protection of nature, Green Lungs of Poland, Green Lungs of Europe, sustainable development

Streszczenie

Strategia zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej w dużej mierze oparta jest na tworzeniu wielkoprzestrzennych struktur przyrodniczych. W Europie Środkowo Wschodniej są to: ekoregion Karpaty, Zielony Pierścień Bałtyku, oraz projekt Zielone Płuca Europy. Konwencja Karpacka zrzeszająca siedem państw ma na celu realizowanie idei Zielonego Serca Europy. Dotyczy to głównie problematyki środowiska przyrodniczego i kulturowego. Zielony Pierścień Bałtyku obejmuje obszar Zielonych Płuc Polski, oraz Pomorze Zachodnie. Struktura Zielonych Płuc Polski dobrze funkcjonuje, gdyż działa w międzywojewódzkim porozumieniu ZPP, Rada Naukowa, Fundacja ZPP, a także wydawany jest biuletyn informacyjny. Idea Zielonych Płuc Europy opracowano już w roku 1992, wymaga ona obecnie nowych założeń programowych. Wymienione programy wskazują na wyjątkowo dużą rolę Polski w realizacji założeń zrównoważonego rozwoju Europy.

Słowa kluczowe: ochrona przyrody, Zielone Płuca Polski, Zielone Płuca Europy

Problemy Ekorozwoju 1(2)2006: 93-98

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)