The Growth of the Man in the Context of the Biosphere Evolution

Rozwój człowieka w kontekście ewolucji biosfery

Barbara Krygier

Instytut Psychosyntezy w Warszawie, Poland

Summary

At the beginning of the 21st century nobody can deny that general modernization and reinterpretation of our knowledge about human being as part of the biosphere is needed. Holistic look requires to take into consideration the whole modern knowledge. It requires to put attention not only on the Arts but also on the field of science, in which it can explain the process of life in its all dimensions. It is connected with consciousness of civilization changes, causing fundamental changes in attitude towards education. Education can be treated as a process of liberation of human nature potential, which is codified in our biophysical and spiritual structure, but this is required to be activated by inspiration of educational consciousness. Understanding the role of mankind as a conscious factor in the evolving Universe increases understanding of dynamic character of all kinds of processes, including education. This kind of approach is putting pressure on the creation and also active co-creation of social environment, in balance with natural environment.

Key words: biosphere evolution, civilizational changes, education, sustainable development

Streszczenie

Na początku XXI wieku nikt już nie neguje, że niezbędna jest całościowa aktualizacja i reinterpretacja naszej wiedzy o istocie człowieka jako części biosfery. Spojrzenie holistyczne wymaga uwzględnienia całej współczesnej wiedzy nie tylko w zakresie nauk humanistycznych, lecz także dziedzin zajmujących się wyjaśnianiem procesów życia we wszystkich jego wymiarach. Towarzyszy temu świadomość zachodzącej zmiany cywilizacyjnej, powodującej również zasadnicze zmiany w podejściu do edukacji. Edukacja może być traktowana jako proces wyzwalania potencjału człowieczeństwa, który niejako zakodowany jest w naszej strukturze biopsychiczno-duchowej, lecz wymaga uruchomienia poprzez świadome działania edukacyjne. Zrozumienie roli gatunku ludzkiego jako świadomego czynnika w ewoluującym Wszechświecie zwiększa zrozumienie dynamicznego charakteru wszelkich procesów, w tym także procesu edukacji. Takie podejście kładzie nacisk na twórczość, a także aktywne współtworzenie otoczenia społecznego w równowadze ze środowiskiem przyrodniczym. Szczególnie istotne jest aktywne podejście do tworzenia hierarchii celów i wizji przyszłości.

Słowa kluczowe: ewolucja biosfery, zmiany cywilizacyjne, edukacja, zrównoważony rozwój.

Problemy Ekorozwoju 1(2)2006: 87-91

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)