Systematic Sozology – the Scientific Discipline of the 21st Century

Sozologia systemowa – dyscyplina naukowa XXI wieku

Józef M. Dołęga

Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Poland

Abstract

The article includes the significant issue of systematic sozology which focuses on following problems:

 • the conception of the systematic sozology: this part shows the basic assumptions of it, explains the basic terms, synthetically describes the conception of empirical sozology, humanistic sozology and philosophical sozology and characterize the systematic conception of sozology;
 • the episthemology of systematic sozology – this part analysis the term ‘sozology’ , tries to define this science and precise the subject of its research;
 • the methodology of systematic sozology;
 • the main issue of systematic sozology and characteristics of research in the area of this science.

The solution of many sozological problems still depends on the research of different science branches. This is a sign of interdisciplinarity of sozology and many relations with medical, biological, geological, technical, economical, law, social, humanistic, philosophical and teological sciences. The achievements of these sciences determine questions and answers of sozology. The directions of improvement of sozology might oscillate around following issues:

 • the recording of interferences of the balance states between anthroposphere and biosphere;
 • recovering of the balance states between anthroposphere and environment;
 •  controlling of the technical equipment and technological processes which focuses on the security of the exits from industrial plants which are dangerous for biological environment (protectional issue);
 • introducing of the new technologies of producing which will be safe for natural environment ( perspectivical issue);

 The main problems of metaobjective systematic sozology are :

 • the elaboration of the notion – environment;
 • the determining of the contents of the expression: social-natural environment;
 • the elaboration of the definition of systematic sozology;
 • the definition of the object of research of this branch of science;
 • the presentation of the structure and, especially, the underlining the importance of: interdisciplinarity, transdisciplinarity, systemic and globalism in the methodology of systematic sozology.

The main problems of objective systematic sozology are :

 • the state of the social-natural environment;
 • the sources of endangerment and pollution of environment, the influence of changing environment on life on the Earth;
 • the ways and means of protecting the environment;
 • environmental education;
 • the idea of sustainable development.

Sozology might be described as the science about systematic environmental protection (atmosphere, hydrosphere, lithosphere, cosmosphere, biosphere, anthroposphere) which is needed because of destructive influence of anthroposphere.

Key words: sozology, systematic sozology, environmental protection

Streszczenie

Artykuł zawiera istotną problematykę sozologii systemowej skupioną wokół następujących zagadnień: koncepcji sozologii systemowej – gdzie ukazuje się podstawowe założenia tego ujęcia, wyjaśnienie podstawowych terminów, syntetyczne ujęcie koncepcji sozologii empirycznej, humanistycznej, filozoficznej oraz charakterystykę systemowej koncepcji sozologii; epistemologii sozologii systemowej, w której analizuje się pojęcie sozologii, podejmuje próbę zdefiniowania tej nauki, określenia przedmiotu jej badań; metodologii sozologii systemowej; głównej problematyki sozologii systemowej i specyfiki badań z zakresu tej nauki. Tekst tego artykułu jest ulepszoną wersją wcześniej drukowanych moich prac w Studia Ecologiae et Bioethicae, w książce Koncepcja sozologii systemowej oraz w innych publikacjach.

Słowa kluczowe: sozologia, sozologia systemowa, ochrona środowiska

Problemy Ekorozwoju 1(2)2006: 11-23

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)