Sustainable Development: Philosophical and Medialistic Aspect

Zrównoważony rozwój: aspekt filozoficzny i medialny

Ignacy S. Fiut

Katedra filozofii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Poland

Summary

Relation between philosophical thought and the idea of sustainable development is connected especially with axiological orientation of philosophers, their cognitional, epistemological and historical convictions. One can distinguish four basic standpoints:

  • philosophy of balanced growth and active protection of the environment;
  • philosophy of sustainable social development;
  • philosophy of ecodevelopment;
  • philosophy of real ecodevelopment.

The method of reaching reasonable understanding of sustainable development category may be phenomenological, referring to naturalistic tradition. In the article the idea of phenomenology of life proposed by A. T. Tymieniecka is discussed. It may be extremely useful in the proces.

Key words: sustainable development, philosophy of sustainable development, phenomenology of life

Streszczenie

 Stosunek myśli filozoficznej do idei zrównoważonego rozwoju wiąże się w sposób szczególny z orientacją aksjologiczną myślicieli, ich przekonaniami natury ontologicznej i epistemologicznej oraz orientacji historiozoficznej. Wyróżnia się cztery zasadnicze orientacje:

  • filozofia równoważenia wzrostu i aktywnej ochrony środowiska;
  • filozofia zrównoważonego rozwoju społecznego;
  • filozofia ekorozwoju;
  • filozofia realnego ekorozwoju.

Metodą dochodzenia do sensownego pojmowania kategorii zrównoważonego rozwoju może stać się metoda fenomenologiczna nawiązująca do tradycji naturalistycznej, łącząca w sobie badania oparte o intencjonalność poznania skierowanego na przyczynowość przyrody. W artykule omówiona jest koncepcja fenomenologii życia A. T. Tymienieckiej, która może być w tym procesie szczególnie przydatna.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, filozofia zrównoważonego rozwoju, fenomenologia życia

Problemy Ekorozwoju 1(2)2016: 33-45

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)