Reflections Over the Present Time – the Message to Participants of the Conference in Kazimierz Dolny

Refleksje nad teraźniejszością – przesłanie do uczestników konferencji w Kazimierzu Dolnym (24-26 IX 2006)

Henryk Skolimowski

University of Michigan, Ann Arbor, USA

Abstract

Philosophy is the crystallization of human reflection and human wisdom. Selfless reflection for the good of all mankind is a beautiful thing.

We also need a New Philosophy that will make intelligent analysis and show how corrupt current capitalism is and how immoral globalism is proposed. The new Philosophy will require defining new positive horizons and new ideas that most would accept.

With modesty and humility, I offer theses of the New Philosophy – my own reflection – for prudence and for discussion.

Key words: New Philosophy, Thesis of New Philosophy

Streszczenie

Filozofia jest krystalizacją ludzkiego namysłu i ludzkiej mądrości. Bezinteresowna refleksja dla dobra całej ludzkości, to rzecz piękna.

Potrzebna jest nam również Nowa Filozofia, która by dokonała inteligentnej analizy i pokazała jak skorumpowany jest obecny kapitalizm i jak niemoralny jest proponowany globalizm. Nowa Filozofia będzie wymagała nakreślenia nowych pozytywnych horyzontów i nowych idei, które większość by zaakceptowała.

Ze skromnością i pokorą oferuję Tezy Nowej Filozofii – mego własnego namysłu – do rozwagi i do dyskusji.

Słowa kluczowe: Nowa Filozofia, Tezy Nowej Filozofii

Problemy Ekorozwoju 1(2)2006: 9

PDF (FULL MESSAGE, IN POLISH)