Philosophical Aspects of Sustainable Development – an Introduction

Filozoficzne aspekty zrównoważonego rozwoju – wprowadzenie

Andrzej Papuziński

Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Poland

Summary

The article is trying to present main dimensions of philosophical discussion about sustainable development. It is touching issues like:

  • peculiarity of philosophical discussion in relation to the cognition perspectives of social and economic sciences;
  • philosophical basics of sustainable development principle;
  • philosophical depiction of sustainable development with its classification (including cognitional, antrophological, axiological and historical criteria),
  • philosophical problems of sustainable development (the quality of life, justice, rationality, progress and utopia).

The article is considering the need to conduct philosophical researches in the area of sustainable development, ways of understanding the concept of sustainable development (including the needs of formulating such philosophical conceptions) and reasonableness of realization of sustainable development project as – in opinion of contemporary philosophers – another forgeable version of Enlightenment social philosophy.

Key words: sustainable development, philosophy of sustainable development

Streszczenie

 Artykuł jest próbą prezentacji głównych wymiarów filozoficznego dyskursu na temat zrównoważonego rozwoju. Dotyczy takich kwestii, jak:

  • swoistość filozoficznego dyskursu w stosunku do perspektyw poznawczych nauk społecznych i ekonomicznych;
  • filozoficzne podstawy zasady zrównoważonego rozwoju;
  • filozoficzne ujęcia zrównoważonego rozwoju wraz z ich typologią (ze względu na kryteria ontologiczne, antropologiczne, aksjologiczne i historiozoficzne),
  • filozoficzne problemy zrównoważonego rozwoju (jakość życia, sprawiedliwość, racjonalność, postęp i utopia).

W artykule są rozpatrywane zagadnienia potrzeby prowadzenia badań filozoficznych w zakresie zrównoważonego rozwoju, sposobów rozumienia pojęcia filozofii zrównoważonego rozwoju (w tym potrzeby konstruowania tego typu koncepcji filozoficznych) oraz sensowności realizacji projektu zrównoważonego rozwoju jako kolejnej wersji sfalsyfikowanej – zdaniem współczesnych filozofów – oświeceniowej filozofii społecznej.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, filozofia zrównoważonego rozwoju

Problemy Ekorozwoju 1(2)2006: 25-32

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)