Human Being as Rational Subject of Actions in the Context of Sustainable Development Conception

Człowiek jako racjonalny podmiot działań w świetle założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju

Aleksandra Kuzior

Politechnika Śląska w Gliwicach, Poland

Abstract

The article is presenting issues connected with philosophical anthropology, relating to functioning of human beings in the technical civilization. Human being has been defined as a rational subject of actions. Also the ethical dimension of scientific and technological development was noticed, mostly referring to the individual responsibility category, institutional in many different aspects of human activity – agricultural, social and first of all ecological category. Responsibility, understood this way, is written into the principle of sustainable development, treated as the most important and the only one idea showing the right direction of human activities so far. There is a need for intensive educational activities, to introduce the sustainable development idea into the social awareness, and this was emphasized in the presented article.

Key words: anthropology, human being, technical civilization, responsibility, sustainable development

Streszczenie

 W artykule poruszone zostały zagadnienia z zakresu antropologii filozoficznej, dotyczące funkcjonowania człowieka w cywilizacji technicznej. Człowiek zdefiniowany został jako racjonalny podmiot działań. Zwrócono także uwagę na etyczny wymiar rozwoju naukowo-technicznego, uwzględniając w szczególności kategorię odpowiedzialności indywidualnej, instytucjonalnej w różnych aspektach ludzkiej działalności – gospodarczym, społecznym, a przede wszystkim ekologicznym. Tak rozumiana odpowiedzialność wpisuje się w koncepcję zrównoważonego rozwoju, która traktowana jest jako najważniejsza i jak na razie jedyna idea wskazująca właściwy kierunek działań ludzkich. Aby idea zrównoważonego rozwoju ugruntowała się w świadomości społecznej, potrzebne są wzmożone działania edukacyjne, co zostało podkreślone w zaprezentowanych rozważaniach.

Słowa kluczowe: antropologia, człowiek, cywilizacja techniczna, odpowiedzialność, rozwój zrównoważony

Problemy Ekorozwoju 1(2)2006: 67-72

PDF (FULL PAPER)