Ethics as the Ecodevelopment Factor in Science and Technology

Etyka jako czynnik ekorozwoju w nauce i technice

Andrzej Kiepas

Instytut Filozofii, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Poland

Summary

The article is discussing the role of ethics in science and technology in connection with the idea of sustainable development. The development of modern civilization is depended on the effects of diffusions of scientifical and technological discoveries. The ethics can be in this case the factor of regulation in science and technology and the factor of elimination their negative effects. The article is showing the principles of responsibility and security, that are connected with the idea of sustainability and the conditions for the realization of those principles in science and technology.

Key words: ethics of science, ethics of technology, principles of responsibility, principles of security, sustainable development

Streszczenie

Artykuł omawia rolę etyki jako jednego z ważnych czynników ekorozwoju w dziedzinie nauki i techniki. Rozwój cywilizacji współczesnej zależny jest w dużym stopniu od skutków upowszechniania odkryć nauki i techniki. W tym względzie etyka może być jednym z czynników regulacji działań w nauce i technice oraz eliminacji ich negatywnych skutków. W artykule wskazane są też zasady bezpieczeństwa i odpowiedzialności jako związane z ideą ekorozwoju i warunki ich urzeczywistniania w nauce i technice.

Słowa kluczowe: etyka w nauce, etyka w technice, zasady odpowiedzialności, zasady bezpieczeństwa, rozwój zrównoważony

Problemy Ekorozwoju 1(2)2006: 77-86

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)