Editorial

Od redakcji

Leszek Gawor

Rzeszów University, Poland
E-mail: leszek.gawor@gmail.com

Abstract

To promote, as stated in Point Four of the Johannesburg Declaration, the need to create a new and better world full of hope” in 2005, the UN announced the Decade for Education on Sustainable Development (2005-2014). The main task of the Decade is to convince modern man to take the necessary actions for sustainable social, economic and ecological development as the only way to overcome the threatening further existence of humanity, and through it itself procrastinated civilization dangers.

The current issue of Problemy Ekorozwoju/ Sustainable Development Problems, handed over to the reader, fits into this general framework.

Key words: sustainable development, Problemy Ekorozwoju

Streszczenie

Aby promować zgodnie z punktem czwartym Deklaracji z Johannesburga, potrzebę tworzenia nowego, lepszego, pełnego nadziei świata w 2005 roku ONZ ogłosiła Dekadę Edukacji na temat Zrównoważonego Rozwoju (2005-2014). Dekada ma przekonać współczesnego człowieka do podjęcia niezbędnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego, gospodarczego i ekologicznego jako jedynej drogi przezwyciężenia zagrażającej dalszej egzystencji ludzkości, a przez nią odwlekanych zagrożeń cywilizacyjnych.

W te ogolne ramy wpisuje się oddany czytelnikowi aktualny numer czasopisma Problemy Ekorozwoju.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, Problemy Ekorozwoju

Problemy Ekorozwoju 1(2)2006: 7 

PDF