Category of Responsibility in Albert Schweitzer`s Ethics

Kategoria odpowiedzialności w myśli Alberta Schweitzera

Anna Marek-Bieniasz

Zakład Filozofii, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Poland

Summary

 Schweitzer’s ‘reverence for life’ ethics is one of the most important among non-anthropocentric ethics. It includes discussion about category of responsibility, which is important also from the perspective of philosophical basics for sustainable development idea. Schweitzer is formulating moral imperative of responsibility for all forms of life, and by this is trying to show which values are should be considered and realized. The most important vital value is life itself.

Key words: Schweitzer’s ‘reverence for life’, responsibility, moral imperative of responsibility, value of life, sustainable development

Streszczenie

 „Etyka czci dla życia” Schweitzera jest jedną z najważniejszych etyk nieantropocentrycznych. Zawarta w niej dyskusja odnosząca się do kategorii odpowiedzialności jest ważna także z perspektywy filozoficznych podstaw koncepcji rozwoju zrównoważonego. Schweitzer formułując moralny imperatyw poczuwania się do odpowiedzialności za wszelkie formy życia usiłuje wskazać wartości, które winny być uznawane i realizowane. Za najwyższą wartość witalną uznaje samo życie.

Słowa kluczowe: etyka czci dla życia Schweitzera, odpowiedzialność, moralny imperatyw odpowiedzialności, wartość życia, zrównoważony rozwój

Problemy Ekorozwoju 1(2)2006: 115-118

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)