Animals’ Ethics in the Light of the Idea of Sustainable Development

Etyka zwierząt w świetle idei zrównoważonego rozwoju (szkic filozoficzno-kulturowy)

Jacek Lejman

Zakład Filozofii Kultury, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Poland

Summary

The article is an attempt to present historical and cultural sources of animals’ ethics. In chronological order the premythological, mythological, religious and philosophical statuses of animals are presented. Only the first of which is wholly the practical status. The rest of them are theoretical, each presents ‘superior cause’ for treating animals in specific culture. Presently we are in situation in which our ethical relation towards animals is determined by their practical importance. The idea of sustainable development may become significant remedy programme for such issue, if only it would be able to generate within its integral proposition a new theoretical (philosophical) animals’ status based on modern biological studies (ethological, sociobiological, genetical).

Key words: animals ethics, origin of animal ethics, sustainable development

Streszczenie

W artykule podejmuje się próbę nakreślenia historyczno-kulturowych źródeł etyki zwierząt. W związku z tym wyróżnia się w porządku chronologicznych status predmitologiczny, mitologiczny, religijny oraz filozoficzny zwierząt. Tylko w przypadku pierwszego mamy do czynienia wyłącznie ze statusem praktycznym, pozostałe mają charakter statusów teoretycznych określających „wyższe racje” traktowania zwierząt w danej kulturze. Obecnie jesteśmy w sytuacji, w której nasz etyczny stosunek do zwierząt podyktowany jest przez ich praktyczne znaczenie. Idea zrównoważonego rozwoju może stać się poważnym programem naprawczym, jeśli tylko będzie w stanie wygenerować w obrębie swej integralnej propozycji nowy teoretyczny (filozoficzny) status zwierząt, oparty na współczesnych badaniach biologicznych (etologicznych, socjobiologicznych, genetycznych).

Słowa kluczowe: etyka zwierząt, pochodzenie etyki zwierząt, rozwój zrównoważony

Problemy Ekorozwoju 1(2)2016: 99-105

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)