Number 1(2)2006

Table of Contents

Editorial
Od redakcji
Leszek Gawor

Reflections Over the Present Time – the Message to Participants of the Conference in Kazimierz Dolny (24-26 IX 2006)
Refleksje nad teraźniejszością – przesłanie do uczestników konferencji w Kazimierzu Dolnym (24-26 IX 2006)
Henryk Skolimowski

Systematic Sozology – the Scientific Discipline of the 21st Century
Sozologia systemowa – dyscyplina naukowa XXI wieku
Józef M. Dołęga

Philosophical Aspects of Sustainable Development – an Introduction
F
ilozoficzne aspekty zrównoważonego rozwoju – wprowadzenie
Andrzej Papuziński

Sustainable Development: Philosophical and Medialistic Aspect
Zrównoważony rozwój: aspekt filozoficzny i medialny
Ignacy Stanisław Fiut

Sustainable Development as the Perspective of Further Civilisation Development
Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego postępu cywilizacyjnego
Antoni Skowroński

Vision of New Human Community in the Idea of Sustainable Development
Wizja nowej wspólnoty ludzkiej w idei zrównoważonego rozwoju
Leszek Gawor

Human Being as Rational Subject of Actions in the Context of Sustainable Development Conception
Człowiek jako racjonalny podmiot działań w świetle założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju
Aleksandra Kuzior

The Idea of Sustainable Development and Possibility of its Realization
Idea zrównoważonego rozwoju a możliwości jej urzeczywistniania
Wiesław Sztumski

Ethics as the Ecodevelopment Factor in Science and Technology
Etyka jako czynnik ekorozwoju w nauce i technice
Andrzej Kiepas

The Growth of the Man in the Context of the Biosphere Evolution
Rozwój człowieka w kontekście ewolucji biosfery
Barbara Krygier

The position of Poland in Europe
Miejsce Polski w Europie
Stefan Kozłowski

Animals’ Ethics in the Light of the Idea of Sustainable Development
Etyka zwierząt w świetle idei zrównoważonego rozwoju (szkic filozoficzno-kulturowy)
Jacek Lejman

Ethics of Responsibility of Hans Jonas and Sustainable Development (Imperatives and Dilemmas)
Etyka odpowiedzialności Hansa Jonasa a trwały i zrównoważony rozwój
Helena Ciążela

Category of Responsibility in Albert Schweitzer`s Ethics
Kategoria odpowiedzialności w myśli Alberta Schweitzera
Anna Marek-Bieniasz