The Effect of Environmental Innovation on Employment Lev-el: Evidence from China’s Manufacturing Industries

Wpływ innowacji ekologicznych na poziom zatrudnienia: przykład przemysłu w Chinach

Wei Yu*, Huifang Yu**

*School of Management, Nanchang University, Nanchang 330031, China
**School of Economics & Management, Tongji University, Shanghai 200092, China
E-Mails: *rickychina@163.com; **huifang.yu@tbs-education.org

Abstract

This paper examines the effect of environmental innovation on employment level, using an industry-level panel dataset for the 2001-2010 period in China. Empirical results show that environmental process innovation has a positive effect on employment, but with a time lag. Furthermore, the relationship between environmental innovation and employment is heterogeneous across dirty industries and clean industries in China. Based on the empirical result, this study derives some policy implications.

Key words: environmental innovation, employment, manufacturing industries, panel data

Streszczenie

Artykuł dyskutuje wpływ innowacji środowiskowych na poziom zatrudnienia, w oparciu o bazę danych obejmującą lara 2001-2010, a odnoszącą się do Chin. Uzyskane rezultaty pokazują, że wprowadzanie ekologicznych innowacji ma pozytywny wpływ na zatrudnienie, jednak jest to widoczne dopiero w dłuższej perspektywie czasowej. Ponadto okazało się, że powiązania pomiędzy ekologicznymi innowacjami a zatrudnieniem są odmienne w odniesieniu do brudnych i czystych gałęzi przemysłu w Chinach. Przeprowadzone badania pozwalają na sformułowanie zaleceń na przyszłość.

Słowa kluczowe: innowacje ekologiczne, zatrudnienie, przemysł wytwórczy, bazy danych

Problemy Ekorozwoju 12(1)2017: 7-14

PDF (FULL PAPER)