Rationalisation of Investment Decisions in the Sustainable Management of Urban Development – is a New Paradigm Needed?

Racjonalizacja decyzji inwestycyjnych w zrównoważonym zarządzaniu rozwojem miast – czy jest potrzebny nowy paradygmat?

Anna Wojewnik-Filipkowska

University of Gdańsk, Faculty of Management, Department of Investment and Real Estate, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot, Poland
E-mail: anna.filipkowska@ug.edu.pl

Abstract

The management of dynamic and complex urban systems can no longer be driven by the sustainability aim alone and the concept of New Public Management is not more sufficient in conditions of financial constraints, growing needs, growing social awareness and expectations relating participation, citizenship, and public accountability. The general aim of the paper is to bring different concepts together to propose a new approach to investment decision making in urban development in order to support cities on both strategic and operational level. The rationalisation of investment decisions in the management of urban development requires acceptance of a new paradigm combining ideas of sustainable development and smart city, triad of creativity – circularisation – synergy, stakeholder theory, and social responsibility. The rationalisation requires also application of multi-criteria analysis which takes into account cross nature of investment in urban development. The proposed approach may be a theoretical reference for the subsequent methodological research and also managerial applications relating urban development projects. It can be then useful for public managers and provide support for decision making. The innovative approach of the research is not based on inventing new ideas from the scratch. It concerns application of already known concepts and theories which are necessary to create a new paradigm consistent with the known facts. The research is based on a critical literature review.

Key words: sustainable development, smart city, urban development, public management, planning, investment evaluation

Streszczenie

W warunkach ograniczeń finansowych, rosnących potrzeb i świadomości oraz oczekiwań w zakresie uczestnictwa, obywatelstwa i publicznej odpowiedzialności, zarządzanie dynamicznym i złożonym systemem miejskim według koncepcji rozwoju zrównoważonego i zgodnie z zasadami New Public Managment (nowego zarzadzania publicznego), jest już niewystarczające. Głównym celem artykułu jest synteza różnych koncepcji, tak by na ich bazie zaproponować nowe podejście wspierające podejmowanie decyzji inwestycyjnych zarówno na poziomie strategicznym i operacyjnym. Racjonalizacja decyzji inwestycyjnych w zakresie zarządzania rozwojem miast wymaga akceptacji nowego paradygmatu łączącego idee zrównoważonego rozwoju i inteligentnego miasta, triady creativity – circularisation – synergy (kreatywność – cyrkulacja – synergia), teorii interesariuszy i odpowiedzialności społecznej. Racjonalizacja wymaga również zastosowania analizy wielokryterialnej, która uwzględnia dwojaki charakter inwestycji w rozwoju miasta. Proponowane podejście może być teoretycznym odniesieniem dla dalszych badań metodologicznych, a także może znaleźć zastosowanie w zarządzaniu projektami w rozwoju miasta. Koncepcja, dostarczając wsparcia w procesie decyzyjnym, może więc być użyteczna dla menedżerów w sektorze publicznym. Innowacyjność rozwiązania nie opiera się na stworzeniu nowej koncepcji od podstaw. Polega na zastosowaniu pojęć i teorii znanych, które są niezbędne, aby stworzyć nowy paradygmat, zgodnych z faktami. Artykuł opiera się na krytycznym przeglądzie literatury.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, inteligentne miasta, rozwój miasta, zarządzanie publiczne, planowanie, ocena inwestycji

Problemy Ekorozwoju 12(1)2017: 79-90

PDF (FULL PAPER)