Prosumption as a Factor of Sustainable Development

Prosumpcja jako czynnik zrównoważonego rozwoju

Michał Czuba

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul Bankowa 12 40-007 Katowice, Poland
E-mail: phdmczuba@o2.pl

Abstract

The article raises the issue of presumption as the increasingly widespread pattern of consumer behaviour leading to independence or the significant reduction of the use of some types of services and products on the market principles. It indicated the pro-ecological conditions of this group of consumer behaviours and their importance for the practical realisation of the concept of sustainable development. It reviewed the existing approaches concerning presumption and sustainable development. Taking into account the current state of knowledge, the concept of the prosument product was proposed, which can be treated as the involvement of citizens in the potential spheres of prosument actions to achieve sustainable development and providing the tangible and intangible benefits to people involved in its creation. It has also paid attention to the key areas of prosumption which impact the natural environment, also the potential courses of action were indicated, which should be taken by the state policy makers and the non-governmental organisations for the development of prosumer activity.

Key words: prosumption, prosumer, municipal services, sustainable development

Streszczenie

Artykuł porusza zagadnienie prosumpcji jako coraz powszechniejszego wzorca zachowań konsumenckich prowadzących do uniezależnienia się lub znacznego ograniczenia korzystania z niektórych rodzajów usług i produktów na zasadach rynkowych. Wskazano uwarunkowania proekologiczne tej grupy zachowań konsumpcyjnych oraz ich znaczenie dla praktycznego zrealizowania koncepcji zrównoważoneo rozwoju. Dokonano przeglądu dotychczasowych podejść dotyczących prosumpcji i zrównoważonego rozwoju. Uwzględniając obecny stan wiedzy zaproponowano koncepcję produktu prosumenckiego, który można traktować jako zaangażowanie się obywateli  w potencjalne sfery działań prosumenckich  służących osiągnięciu zrównoważonego rozwoju oraz dających korzyści materialne i pozamatierialne osobom zaangażowanym w jego powstawanie. W artykule zwrócono  także uwagę na kluczowe dziedziny prosumpcji mające wpływ na stan środowiska naturalnego oraz wskazano potencjalne kierunki działań, które powinni podjąć decydenci państwowi oraz organizacje pozarządowe dla rozwoju aktywności prosumenckiej.

Słowa kluczowe: prosumpcja, prosument, usługi komunalne, zrównoważony rozwój

Problemy Ekorozwoju 12(1)2017: 55-61

PDF (FULL PAPER)