General Social Survey and Sustainable Development. Methodological and Empirical Aspects

Paweł Rydzewski

Institute of Sociology, Faculty of Philosophy and Sociology Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland
E-mail: p.rydzewski@umcs.pl

Abstract

Many large national research projects lack variables that would make it possible to monitor environmental attitudes on a regular basis. The General Social Survey (GSS), an American research program, can serve as an example of a good solution in this regard. The GSS surveys have used several variables at intervals of just a few years to measure environmental attitudes across time. The main aim of this article is to analyse these variables and show how they can be employed in other studies. Secondly, the article aims at presenting attitudes towards environment protection in contemporary American society on the basis of the 2014 GSS data. Variables describing the individuals’ position in the social structure, such as income and occupational prestige score, turn out to have no influence on their environmental attitudes. By contrast, education and most of all age, are the most important characteristics that affect how strongly respondents feel about the need to protect the natural environment.

Key words: natural environment, attitudes, General Social Survey, indicator

Streszczenie

W wielu dużych ogólnokrajowych projektach badawczych brakuje zmiennych, dzięki którym można byłoby w sposób ciągły monitorować postawy wobec ochrony środowiska naturalnego. Przykładem dobrego rozwiązania w tym zakresie jest amerykański program badawczy General Social Survey, w którym od lat, w sposób ciągły i w odstępach zaledwie kilkuletnich wykorzystuje się w badaniach kilka zmiennych mierzących tego typu postawy.  Jednym z głównych celów artykułu jest analiza tych zmiennych i pokazanie perspektyw ich wykorzystania w innych badaniach. Drugim celem jest ukazanie postaw wobec ochrony środowiska naturalnego we współczesnym społeczeństwie amerykańskim, na podstawie danych GSS z 2014 roku. Zmienne opisujące położenie jednostek w strukturze społecznej, takie jak np. dochody i prestiż zawodu nie mają wpływu na tego rodzaju postaw. Wykształcenie, a przede wszystkim wiek – to najważniejsze  cechy mające wpływ na siłę przekonań o potrzebie ochrony środowiska naturalnego.

Słowa kluczowe: środowisko naturalne,postawy, General Social Survey, wskaźnik

Problemy Ekorozwoju 12(1)2017: 212-29

PDF (FULL PAPER)