Ecological Compensation Standard for Non-point Pollution from Farmland

Propozycja standardu ekologicznej kompensacji dla obszarowych zanieczyszczeń z rolnictwa

Yin Zhang ,Yujia Ji, Yuchen Zhou, Hua Sun

Nanjing Agricultural University, 1 Weigang Road, Nanjing, 210095, Jiangsu Province, China
E-mail:2014109012@njau.edu.cn

Abstract

Non-point source water pollution mainly comes from farmland chemical fertilizers which has become an obstacle of agricultural sustainability and ecological health. As a public policy tool for assessing global ecological crisis and environmental pollution, ecological compensation is important for regional agricultural sustainability. Ecological compensation that farmers receive from governments is based on their reduction of fertilizer application at optimal ecological and economic levels. In this study we estimated the ecological compensation standards for nitrogen non-point pollution in Yixng city with contingent valuation method and cost-benefit method.  Results showed that the range of theoretical values of ecological compensation of nitrogen in Yixing City depended upon its optimal ecological and economic nitrogen application levels. The willingness of farmers to accept the compensation was positively correlated with their farming experience and education. There were about half of farmers willing to accept the compensation. Based on the present study, we found Yixing’s ecological compensation standard for controlling nitrogen non-point pollution was 620.0 yuan/hm2 at the current economic development level.

Key words: ecological compensation standard; nitrogen; non-point pollution; optimal ecological economic nitrogen application amount

Streszczenie

Obszarowe zanieczyszczeń wód z rolnictwa pochodzą ze stosowania nawozów sztucznych, stanowiących przeszkodę na drodze do osiągnięcia rolniczej zrównoważoności i równowagi ekologicznej. W tym kontekście ekologiczna kompensacja, stanowiąca narzędzie polityczne do oceny kryzysu ekologicznego i ogólnego poziomu zanieczyszczenia środowiska, okazuje się także ważna w wymiarze lokalnej zrównoważoności rolniczej. Wysokość świadczeń, które rolniczy dostają od władz, jest uwarunkowana poziomem redukcji stosowania nawozów, którego celem jest osiągnięcie poziomu optymalnego zarówno zer strony ekologicznej, jak i ekonomicznej. W tym artykule, przy pomocy  Metoda wyceny warunkowej i metody kosztów i korzyści, ustaliliśmy standardy ekologicznej kompensacji dla miasta Yixng. Otrzymane rezultaty pozwalają na stwierdzenie, że zakres teoretycznych wartości ekologicznej kompensacji dla azotu w Yixing zależy od ustalenia optymalnych ekologicznych i ekonomicznych pozimów stosowania azotu. Zainteresowanie rolników otrzymaniem odszkodowania okazało się być pozytywnie skorelowane z ich doświadczeniem rolniczym i poziomem wykształcenia. Chęć jego otrzymania zgłosiła połowa z nich. Ustaliliśmy ponadto, że standard ekologicznej kompensacji dla Yixing odnoszący się kontrolowania obszarowych zanieczyszczeń związanych z nawozami azotowymi wynosi 620.0 yuan/hm2 , przy założeniu obecnego poziomu rozwoju ekonomicznego.

Słowa kluczowe: standard kompensacji ekologicznej, azot, obszarowe źródła zanieczyszczeń, optymalna ekologicznie ilość stosowanego azotu

Problemy Ekorozwoju 12(1)2017: 139-146

PDF (FULL PAPER)