Climatic Migrations – Consequences of Upsetting Environmental Balance and a of Flaws in Human Protection by International Law

Migracje klimatyczne – konsekwencje naruszenia równowagi ekologicznej i przejaw niedoskonałości prawnomiędzynarodowej ochrony człowieka

Piotr Krajewski

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ul. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn, Poland
E-mail: piotr529@wp.pl

Abstract

Climate changes, natural disasters and other problems caused by reckless or irresponsible human behaviour have resulted in a larger number of refugees than wars and conflicts. Their number is increasing and the trend is unlikely to reverse. Before our eyes, refugees have become the most visible consequence of the climate changes taking place on Earth, along with excessive exploitation of resources and unsustainable use and destruction of aquatic and land ecosystems, mainly agricultural land and forests. Therefore, it is becoming necessary to make oneself and others aware that the massive influx of people – mainly from Asia and Africa – is a signal of the extent of degradation of the living environment and of ecological imbalance in the areas where they previously lived. It is also becoming important to make the world of politics and the international community aware of the changes and of the need to develop plans of action and to take appropriate (if possible) preventive and corrective measures.

Key words: climate-induced migrations, environmental crisis, climate changes, unsustainable development, human rights

Streszczenie

Zmiany klimatyczne, katastrofy naturalne i te powodowane nieostrożnością lub nieodpowiedzialnością człowieka, są przyczyną większej liczny uchodźców niż toczące się wojny i konflikty. Ich liczba ponadto ciągle wzrasta i nie zanosi się na odwrócenie tego trendu. Uchodźcy na naszych oczach stali się już najbardziej widoczną konsekwencją zachodzących zmian klimatycznych na Ziemi, ale też nadmiernej eksploatacji dóbr i niezrównoważonego wykorzystywania i niszczenia ekosystemów wodnych i lądowych, głównie rolniczych i leśnych. Koniecznością zatem staje się uświadomienie sobie i innym, że rzesze napływających ludzi – głównie z obszarów Azji i Afryki – są sygnałem i probierzem stopnia degradacji środowiska życia i naruszenia równowagi ekologicznej na terenach dotychczas przez nich zamieszkiwanych. Ważnym zadaniem staje się uwrażliwianie świata polityki i społeczności międzynarodowej na zmiany, na konieczność opracowania planów działania i przedsięwzięcia stosownych środków (na ile to możliwe) zaradczych i naprawczych.

Słowa kluczowe: migracje klimatyczne, kryzys ekologiczny, zmiany klimatyczne, niezrównoważony rozwój, prawa człowieka

Problemy Ekorozwoju 12(1)2017: 15-20

PDF (FULL PAPER)