Number 12(1)2017

Table of Contents

The Effect of Environmental Innovation on Employment Level: Evidence from China’s Manufacturing Industries
Wpływ innowacji ekologicznych na poziom zatrudnienia: przykład przemysłu w Chinach
Wei Yu, Huifang Yu

Climatic Migrations – Consequences of Upsetting Environmental Balance and a of Flaws in Human Protection by International Law
Migracje klimatyczne – konsekwencje naruszenia równowagi ekologicznej i przejaw niedoskonałości prawnomiędzynarodowej ochrony człowieka
Piotr Krajewski

General Social Survey and Sustainable Development. Methodological and Empirical Aspects
General Social Survey i rozwój zrównoważony. Aspekty metodologiczne i empiryczne
Paweł Rydzewski

Tackling Sustainability from a Systemic Perspective: A Contextualized Approach
Rozwój zrównoważony z perspektywy systemowej
Horatiu Dragomirescu, Lino Bianco

Social Responsibility, Internal Governance and Manufacturing Growth
Odpowiedzialność społeczna, zarządzanie wewnętrzne a wzrost produkcji
Yuhong Cao, Jianxin You, Yongjiang Shi

Prosumption as a Factor of Sustainable Development
Prosumpcja jako czynnik zrównoważonego rozwoju
Michał Czuba

A Three-dimensional Aproach in Education for Sustainable Future
Trójwymiarowe podejście do edukacji dla zrównoważonej przyszłości
Živilė   Sederevičiūtė-Pačiauskienė,   Viktorija   Žilinskaitė-Vytienė,   Ilona Valantinaitė

Sustainable Development of a City: Systemic Approach
Rozwój zrównoważony miasta: podejście systemowe
Lidia Mierzejewska

Rationalisation of Investment Decisions in the Sustainable Management of Urban Development – is a New Paradigm Needed?
Racjonalizacja decyzji inwestycyjnych w zrównoważonym zarządzaniu rozwojem miast – czy jest potrzebny nowy paradygmat?
Anna Wojewnik-Filipkowska

Effect of Drilling for Shale Gas on the Quality of Atmospheric Air
Wpływ prac wiertniczych prowadzonych za gazem ziemnym w łupkach na jakość powietrza atmosferycznego
Jan Macuda, Marek Bogacki, Jakub Siemek

Model-Driven Engineering and Creative Arts Approach to Designing Climate Change Response System for Rural Africa: A Case Study of Adum-Aiona Community in Nigeria
Zastosowanie inżynierii sterowania modelami i sztuk pięknych w przygotowywaniu systemu reagowania na zmiany klimatyczne dla obszarów wiejskich w Afryce: przypadek wspólnoty Adum-Aiona w Nigerii
Emmanuel Okewu, Sanjay Misra, Jonathan Okewu

Sustainable Development in the Context of the Integral Approach of the Human Person Guido Gatti
Zrównoważony rozwój w kontekście moralnego ujęcia osoby ludzkiej Guido Gattiego
Jakub Bartoszewski, Bartłomiej Skowroński, Peter Papšo

Influence of RES Integrated Systems on Energy Supply Improvement and Risks
Wpływ zintegrowanych systemów OZE na zaopatrzenie w energię – aspekty pozytywne i problemy
Vladimir Ivanovich Velkin, Sergei Evgenevich Shcheklein

Issues of Sustainable Development in the Light of a GIS-based Assessment of the Geochemical State of the Aquatic Environment
Problematyka zrównoważonego rozwoju w świetle oceny geochemicznego stanu środowiska wodnego przy wykorzystaniu systemu GIS
Katarzyna Rozpondek, Rafał Rozpondek

Ecological Compensation Standard for Non-point Pollution from Farmland
Propozycja standardu ekologicznej kompensacji dla obszarowych zanieczyszczeń z rolnictwa
Yin Zhang ,Yujia Ji, Yuchen Zhou, Hua Sun

Sustainable Landfilling as Final Step of Municipal Waste Management System
Zrównoważone składowiska jako końcowy etap systemu gospodarki odpadami komunalnymi
Marcin K. Widomski, Piotr Gleń, Grzegorz Łagód