The Multidimensional Nature of Sustainable Development

Wielowymiarowość rozwoju zrównoważonego

 Artur Pawłowski

Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, ul. Nadbystrzycka 40 B, 20-618 Lublin, Poland
E-mail: a.pawlowski@pollub.pl

Abstract

Sustainable development is an attempt at formulating a program which would integrate the different dimensions of human activity on the basis of a moral reflection as to human responsibility for nature. This integration is connected with moral, ecological, technical, economic, legal, social and political dimensions. The article presents profiles of all these dimensions, as well as matters of the mutual interactions between them. Modern environmental problems cannot be solved with the help of technological means only, avoiding social and moral issues. A clean environment is important, but if it is achieved in return for high unemployment, or by creating other strong social conflicts, it will not be consistent with the idea of sustainable development.

Streszczenie

Rozwój zrównoważony to próba sformułowania programu integrującego różnorodne płaszczyzny ludzkiego działania, oparta na refleksji moralnej odnoszącej się do odpowiedzialności człowieka za przyrodę. Integracja ta odnosi się do płaszczyzn: moralnej, ekologicznej, technicznej, ekonomicznej, prawnej, społecznej i politycznej. W artykule przedstawiono charakterystyki poszczególnych płaszczyzn. Omówiono także kwestię wzajemnego ich przenikania. Współczesnych problemów środowiskowych nie da się już bowiem rozstrzygnąć jedynie środkami technicznymi, z ominięciem kwestii ekonomicznych, czy ekologicznych. Podkreślić trzeba także znaczenie kwestii społecznych i moralnych. Czyste środowisko jest ważne, jednak w przypadku gdy osiągnięto je za cenę wysokiego bezrobocia, lub stworzenia innego rodzaju silnych konfliktów społecznych, nie będzie to działanie zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Problemy Ekorozwoju 1(1)2016: 23-32

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)