Ecophilosophy – a Science for the 21st Century

Ekofilozofia – nauka XXI wieku

Józef M. Dołęga

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Ekologii i Bioetyki, Warsaw, Poland

Abstract

The article includes a broad outline of the ecophilosophical issues that require further analysis and discussion in the wider university and academic environment. Such developed ecophilosophy may offer a good basis upon which to propose a new style of philosophical thinking on what are broadly considered ecological issues. In particular, the basic ideas, categories and paradigms of ecophilosophy should be discussed.

Streszczenie

Artykuł zawiera zarys problematyki ekofilozofii, który wymaga dalszych pogłębionych analiz i dyskusji w szerszym środowisku uniwersyteckim i akademickim. Tak wypracowana ekofilozofia może stać się dobrą podstawą do zaproponowania nowego stylu myślenia filozoficznego w szeroko rozumianej problematyce ekologicznej. Szczególnego namysłu i studiów wymagają podstawowe pojęcia, kategorie, paradygmaty ekofilozofii.

Problemy Ekorozwoju 1(1)2016: 17-22

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)