Anti-globalism, Alter-globalism and the Philosophy of Sustainable Development as Global Alternatives

Antyglobalizm, alterglobalizm i filozofia zrównoważonego rozwoju jako globalizacyjne alternatywy

Leszek Gawor

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Filozofii, ul. M. Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin, Poland
E-mail: gaad@epf.pl

Abstract

Anti-globalism, alter-globalism and sustainable development as an alternative to globalism – the article presents three alternative strategies concerning the development of humanity (each in the social, political and economic aspects). These concepts were created in opposition to globalization processes that are exerting a major influence on the modern world’s free market economy. Anti-globalism is presented as a determined criticism of globalization, while alter-globalism indicates the importance of social sensibility towards globalization processes and sustainable development points out that a profound reconstruction of present economic and political structures is needed. However, all of these trends share a common purpose in the prosperity of mankind.

Streszczenie

Artykuł przedstawia trzy alternatywne strategie dotyczące rozwoju ludzkości (każda w aspektach: społecznym, politycznym i ekonomicznym). Koncepcje te powstały jako opozycja do procesów globalizacji, które mają znaczący wpływ na współczesną gospodarkę wolnorynkową. Antyglobalizm przedstawiono jako zdecydowaną krytykę globalizacji, alterglobalizm wskazuje na znaczenie społecznej wrażliwości wobec procesów globalizacji, natomiast rozwój zrównoważony sygnalizuje konieczność głębokiej przebudowy obecnego systemu ekonomicznego i politycznego. Wszystkie te tendencje mają wspólny cel – dobrobyt ludzkości.

Problemy Ekorozwoju 1(1)2016: 41-48

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)