Number 1(1)2016

Table of Contents

Introduction to the Journal
Słowo wstępne do czasopisma
Artur Pawłowski

Origin and Development of Ecological Philosophy
Powstanie i rozwój filozofii ekologicznej
Włodzimierz Tyburski

Ecophilosophy – a Science for the 21st Century
kofilozofia – nauka XXI wieku
Józef M. Dołega

The Multidimensional Nature of Sustainable Development
Wielowymiarowość rozwoju zrównoważonego
Artur Pawłowski

Ecological Awareness in the Light of Theory and Practice (an Outline of a Political-science Model of Ecological Awareness)
Świadomość ekologiczna w świetle teorii i praktyki (Zarys politologicznego modelu świadomości ekologicznej)
Andrzej Papuziński

Anti-globalism, Alter-globalism and the Philosophy of Sustainable Development as Global Alternatives
Antyglobalizm, alterglobalizm i filozofia zrównoważonego rozwoju jako globalizacyjne alternatywy
Leszek Gawor

The Turbo-World and the Deceleration Principle
Turboświat i zasada odśpieszania
Wiesław Sztumski

Book Review: Stefan Kozłowski, Przyszłość ekorozwoju, KUL, Lublin 2005
Recenzja książki: Stefan Kozłowski, Przyszłość ekorozwoju, KUL, Lublin 2005
Lucjan Pawłowski