Urbanization, Food Insecurity and Agriculture – Challenges for Social Sustainable Development

Urbanizacja oraz zagrożenia bezpieczeństwa żywieniowego – wyzwania dla społecznej płaszczyzny rozwoju zrównoważonego

Karthika Palanisamy*, Karthikeyan Parthasarathy**

*Department of Management Studies, MPNMJ Engineering College, Chennimalai, Erode- 638 112, Tamilnadu, India
E-mail: karthi.nathan21@gmail.com
** School of Management Studies, Kongu Engineering College,  Perundurai, Erode-638 052, Tamilnadu, India
E-mails: karthi.nathan21@gmail.com, ptp_karthi@yahoo.co.in

Abstract

Sustainability essentially involves maintaining level of per capita well-being over time. With coming of the concept of sustainability the line of distinction existing between Human and society got vanished and there was a paradigm shift to understanding the various dimension of human society and their inter linkages along with the challenges we face. This paper reviews contemporary thinking and outlines the challenges with regard to the three very important dimensions, namely: urbanization, food insecurity and agriculture. Among the various reasons for growing food insecurity the key one has been Urbanization and its consequential increase in population. Through this paper we are presenting the ideas and practices of agricultural sustainability dealing with the following problems: Agro-environmental Sources, Inputs System, Socio-Economic system and the various Farming Systems. Also in this paper outline for ideas of urban sustainability incorporating the concept of urban social sustainability, understanding the position of urban ecology have been studied. Concept of urban farming is also important, since it helps to reduce problems in urban food supply by ensuring urban food security.

Key words: food security, sustainability, education, ecology

Streszczenie

Zrównoważony rozwój w istocie polega na stałym utrzymywaniu odpowiedniego poziomu życia ludzi. Wraz z rozwojem koncepcji rozwoju zrównoważonego linia podziału pomiędzy jednostką a społeczeństwem zanika, a jednocześnie następuje zmiana paradygmatu w kierunku poznania różnych wymiarów życia społecznego i ich powiązań z wyzwaniami, przed którymi stoimy. Niniejszy artykuł stanowi refleksję odnoszącą się do wyzwań związanych z trzema ważnymi wymiarami: urbanizacją, zagrożeniami bezpieczeństwa żywieniowego i rolnictwem. Wśród różnych uwarunkowań rosnącego zagrożenia bezpieczeństwa żywieniowego kluczową rolę odgrywa urbanizacja i jej konsekwencje. Przedstawiamy idee i zagadnienia praktyczne związane ze zrównoważonością w rolnictwie zwracając uwagę na: aspekty agro-środowiskowe, system wejść, system społeczno-ekonomiczny i różne systemy uprawiania roli. Próbujemy także przybliżyć koncepcję miejskiej zrównoważoności, zawierającej w sobie zagadnienia związane z miejską zrównoważonością społeczną, rolą, którą powinna odegrać ekologia miasta, a także możliwościami rozwoju miejskiego rolnictwa, jako sposobu na zmniejszenie niedostatków dostaw żywności i poprzez to zapewnienie miejskiego bezpieczeństwa żywieniowego.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo żywieniowe, zrównoważoność, edukacja, ekologia

Problemy Ekorozwoju 11(1)2016: 157-162

PDF (FULL PAPER)