Sustainable Development in the World from the Aspect of Environmental Health and Human Development Index: Regional Variations and Patterns

Rozwój zrównoważony z perspektywy wskaźników Zdrowia (EH) i Rozwoju Społecznego (HDI): regionalne odmiany i wzorce

Slavomir Bucher

Institute of Geography, Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Jesenná 5, 040 01 Košice Slovakia
E-mail: slavobucher@yahoo.com

Abstract

In this paper we consider the impact of Human Development Index and Environmental Health on sustainable development in 178 observed countries. We focus on the necessity of multidisciplinary approaches that estimate and predict how selected indicators such as (1) Improved sanitation facilities (% of population with access); (2) Life expectancy at birth, female (years); (3) Improved water source, rural areas (% of rural population with access); (4) Access to electricity (% of population), and (5) Health expenditure per capita (current USD) influence on sustainable development and environmental health in the World. The Environmental Health and Human Development Indicator allow countries to compare their social and environmental inequalities with other surrounding countries/regions. Any correlations between Environmental Health and Human Development Index as well as with five World Bank indicators were to be analyzed. The objective was also to explore the heterogeneity of observed countries according to their level of sustainable development based on Environmental Health and Human Development Index. 

Key words: Environmental Health, Human Development Index, sustainable development, World Bank Indicators, scores and ranks, air and water quality

Streszczenie

W artykule przedstawiono wpływ wskaźników Rozwoju Społecznego (Human Development Index, HDI) i Zdrowia (Environmental Health, EH) na zrównoważony rozwój w 178 krajach. Szczególny nacisk położono na (1) Poprawę dostępu do urządzeń sanitarnych (% populacji z dostępem); (2) Oczekiwany czas życia od momentu urodzenia u kobiet (w latach); (3) Poprawa dostępu do wody na terenach rolniczych (% populacji z dostępem); (4) Dostęp do elektryczności (% populacji) oraz (5)  Wpływ poziomu wydatków na zdrowie na osobę (w USD) na zrównoważony rozwój i kwestie zdrowotne w perspektywie światowej. Wskaźniki (w połączeniu z tym przygotowanymi przez Bank Światowy) te pozwalają na porównanie różnych krajów w zakresie ich społecznych i środowiskowych nierówności wobec siebie i innych krajów/regionów. Przeanalizowano wszelkie występujące korelacje pomiędzy wskaźnikami. Celem było także zbadanie poziomu heterogeniczności poszczególnych krajów z perspektywy poziomu wdrażanego rozwoju zrównoważonego z uwzględnieniem wskaźników Rozwoju Społecznego (HDI) i Zdrowia (EH).

Słowa kluczowe: Wskaźnik Zdrowia (EH), Wskaźniki Rozwoju Społecznego, rozwój zrównoważony, Wskaźniki Banku Światowego, punkty i rankingi, jakość powietrza i wody

Problemy Ekorozwoju 11(1)2016: 117-124

PDF (FULL PAPER)