The Anthropocentric Sozology of Julian Aleksandrowicz

Juliana Aleksandrowicza antropocentryczna sozologia

Leszek Gawor

Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Filozofii, Zakład Filozofii Społecznej i Filozofii Kultury, al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, Poland
E-mail:leszek.gawor@gmail.com

Abstract

The article presents original concepts of ecological conscience and prevention for human health by protection of the natural and social environment by Polish physician and scientist Julian Aleksandrowicz (1908-1988). Both of them in general contain threads of environmentalism, sozology, axiology with highlighted value of health and proposed medicine of tomorrow. In detailed considerations Polish researcher concentrates on issues of ecological conscience, diseases of civilization and social deformations – partly resulting from the degradation of nature, pacifism and standards for the physician of the future. In the article this matters are presented in three points: 1 Environmentalism; 2 Ecological Conscience; 3 Deformation of social and human health. Medicine of tomorrow. The text emphasizes the anthropocentrism in sozological aspect of Aleksandrowicz views. A proposal to recognize them in perspective sozophilosophy is also presented.

Key words: ecology, medicine of tomorrow, nature protection, sozology, sozophilosophy, ecological conscience, health

Streszczenie

Artykuł przedstawia oryginalne koncepcje polskiego lekarza i uczonego, Juliana Aleksandrowicza (1908-1988): sumienia ekologicznego oraz profilaktyki zdrowia człowieka poprzez ochronę środowiska naturalnego i społecznego. Są zawarte w nich na płaszczyźnie ogólnej wątki ekologizmu, sozologii, aksjologii z wyróżnioną wartością zdrowia i projektowanej medycyny jutra. Na obszarze konkretnym rozważania polskiego badacza dotyczą  kwestii  sumienia ekologicznego, chorób cywilizacyjnych, deformacji społecznych, po części będących skutkiem degradacji przyrody, pacyfizmu i wzorca lekarza przyszłości. Problematyka ta jest zawarta w trzech punktach: 1. Ekologizm; 2. Sumienie ekologiczne; 3. Deformacje społeczne a ludzkie zdrowie. Medycyna jutra. W tekście uwypuklony jest antropocentryzm sozologicznego aspektu poglądów Aleksandrowicza. Wyłożona jest też propozycja ujęcia ich w perspektywie sozofilozofii.

Słowa kluczowe: ekologia,  medycyna jutra,  ochrona przyrody,  sozologia,  sozofilozofia,  sumienie ekologiczne, zdrowie

Problemy Ekorozwoju 11(1)2016: 49-58

PDF (FULL PAPER)