Sustainable Mitigation of Greenhouse Gases Emissions

Zrównoważone przeciwdziałanie efektowi cieplarnianemu

Wojciech Cel*, Aneta Czechowska-Kosacka*, Tao Zhang**

*Faculty of Environmental Engineering, Lublin University of Technology, Lublin, Poland
**Key Laboratory of Plant-Soil Interactions of Ministry of Education, College of Resources and Environmental Sciences, China Agricultural University, Beijing 100193, China
E-mails: w.cel@pollub.pl, a.czechowska-kosacka@pollub.pl

Abstract

The emission and absorption fluxes of CO2 and CH4 in the environment have been characterized. It has been pointed out that the anthropogenic emission of CO2 amounts only to 3% of emissions from the natural sources. It has been also noted that increasing CO2 absorption of terrestrial ecosystems by 3% could inhibit the increase of CO2 concentration in the atmosphere. This means that mitigation of global warming by intensifying natural processes is a more sustainable solution than performing expensive changes in energy policy. Lowering the emission of methane, on the other hand, can be accomplished by utilizing fodder additives for ruminants and the process of microbiological methane oxidation in covering soil layers or biofilters.

Key words: greenhouse gases, CO2 emissions, sustainable development

Streszczenie

W artykule scharakteryzowano strumień emisji i absorpcji gazów cieplarnianych CO2 i CH4 w środowisku. Zwrócono uwagę, że antropogeniczna emisja CO2 wynosi zaledwie 3% poziomu emisji ze źródeł naturalnych. Ponadto zauważono, że intensyfikacja absorpcji CO2 przez ekosystemy lądowe o 3% mogłaby zahamować wzrost stężenia CO2 w atmosferze. Oznacza to, że bardziej zrównoważone jest przeciwdziałanie efektowi cieplarnianemu poprzez intensyfikację procesów naturalnych od kosztownych zmian w polityce energetycznej. Natomiast ograniczanie emisji innego gazu cieplarnianego – metanu – można osiągnąć poprzez stosowanie dodatków do paszy dla zwierząt przeżuwających oraz wykorzystanie procesu mikrobiologicznego utleniania metanu w nakładach glebowych i biofiltrach.

Słowa kluczowe: gazy cieplarniane, emisja CO2, zrównoważony rozwój

Problemy Ekorozwoju 11(1)2016: 173-176

PDF (FULL PAPER)