Rebuilding the Pillars of Sustainable Society Index: a Multivariate Post Hoc I-distance Approach

Kształtowanie wskaźnika Zrównoważonego Społeczeństwa: analiza wielowariantowa I-distance

Dejan Savić, Veljko Jeremić, Nataša Petrović

Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade, Belgrade, Serbia
E-mail (Corresponding Author): savicd@fon.bg.ac.rs

Abstract

Sustainable Society Index (SSI) is a composite indicator constructed to measure and describe societal progress along all three dimensions of sustainable development: human, environmental and economic. In this paper, we explore possibilities to evaluate and enhance SSI ranking calculation methodology based on the use of an iterative multivariate post hoc I-distance approach. Based on the assessment on how each indicator contributes to the final position of different countries and identification of the most influential indicators, we examine possibilities of reduction of a number of indicators. The goal is to improve the stability of the ranking results and overall quality of the model, focusing on the analysis of the relative contribution of the indicators in an iterative assessment process. By this, we provide in-depth analysis and more comprehensive understanding of specific factors that determines one country ranking position. Thus proposed approach can support policymakers to identify key indicators and focus the priority areas where investment in improvement measures and programs would have the most efficient impact on the overall positioning of the country.

Key words: sustainable development; Sustainable Society Index; composite indicators; I-distance; relative contributions

Streszczenie

Indeks Zrównoważonego Społeczeństwa (Sustainable Society Index, SSI) jest zagregowanym wskaźnikiem stworzonym w celu pomiaru i opisu postępu społecznego w trzech wymiarach rozwoju zrównoważonego: publicznym, środowiskowym i ekonomicznym. W artykule przeanalizowano możliwości oszacowania i rozszerzenia metodologii SSI w oparciu o wielokrotną analizę wielowariantową I-distance. W oparciu o ocenę, jak każdy wskaźnik przyczynia się do ostatecznego wyniku osiąganego przez różne kraje i identyfikację wskaźników o największym znaczeniu, zbadamy możliwość zmniejszenia ilości branych pod uwagę wskaźników. Celem jest poprawa wiarygodności otrzymywanych wyników i ogólnej jakości modelu, z podkreśleniem znaczenia analizy względnych udziałów wskaźników w wielokrotnym procesie oceny. Umożliwi to przeprowadzenie szczegółowych badań i bardziej wszechstronne podejście do poszczególnych czynników które wpływają na miejsce, które dany kraj zajmuje w rankingu. Proponowane narzędzie może pomóc decydentom w zidentyfikowaniu kluczowych wskaźników i wskazać obszary priorytetowe, w ramach których inwestycje i programy modernizacyjne będą miały największy wpływ na pozycjonowanie danego kraju.

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony wskaźnik Społeczeństwa Zrównoważonego, wskaźniki zagregowane, analiza wielowariantowa, względny udział

Problemy Ekorozwoju 11(1)2016: 125-134

PDF (FULL PAPER)