Joseph Kozielecki’s Project of Temporal Transgression and the Philosophy of Sustainable Development

Projekt transgresji temporalnej Józefa Kozieleckiego w perspektywie filozofii zrównoważonego rozwoju

Marek Tański

Katedra Psychologii Zdrowia, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków, Poland
E-mail: marek-tanski@wp.pl

Abstract

In this article the author reconstructs the concept of time as understood by Joseph Kozielecki, which is bound with the philosophy of sustainable development. In conclusion he points to the ambiguity of that concept. The first meaning presupposes the flow of time, which cannot kill a man-perpetrator, as he is able to build, create himself and – at the same time – transcend his own being. In the second meaning, time and the changes in it are the only reality, and the man as if undergoes destruction as a result of these changes.

Key words: time, globalization, sustainable development, education

Streszczenie

W artykule autor rekonstruuje pojęcie czasu w ujęciu Józefa Kozieleckiego, które wiąże z filozofią zrównoważonego rozwoju. W konkluzji wskazuje na niejednoznaczność tak sformułowanego pojęcia. Pierwsze znaczenie zakłada upływ czasu, który nie może unicestwić człowieka-sprawcy, skoro sam siebie może budować, tworzyć, a zarazem siebie przekraczać. W drugim z kolei czas i dokonujące się w nim przemiany stanowią jedyną rzeczywistość, a człowiek jakby ulegał unicestwieniu w wyniku tych przemian.

Słowa kluczowe: czas, globalizacja, rozwój zrównoważony, edukacja

Problemy Ekorozwoju 11(1)2016: 111-116

PDF (FULL PAPER)