Changes in Environmental Attitudes in Selected Countries of Central and Eastern Europe

Przemiany postaw wobec środowiska naturalnego w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Paweł Rydzewski

Institute of Sociology, Faculty of Philosophy and Sociology, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland
E-mail: p.rydzewski@umcs.pl

Abstract

The ISSP Environment data from 1993-2010 were used to show changes in environmental attitudes in four countries of Central and Eastern Europe: the Czech Republic, Slovenia, Bulgaria and Russia. Eight indicators were taken into account in the analysis. The Czech Republic and Slovenia displayed the most similar trends, whereas in Bulgaria and Russia these trends were slightly different. Generally, it can be concluded that pro-environmental attitudes strengthened, especially in the Czech Republic and Slovenia, or at least maintained the same level.

Key words: environmental attitudes, Central and Eastern Europe, Bulgaria, Czech Republic, Russia, Slovenia, International Social Survey Program

Streszczenie

Wykorzystując dane ISSP Environment z lat 1993-2010 ukazano przemiany postaw wobec środowiska naturalnego w czterech krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Czechach, Słowenii, Bułgarii i Rosji. W analizach uwzględniono 8 wskaźników. W zakresie tendencji, krajami najbardziej podobnymi są Czechy i Słowenia. Bułgaria nieco różni się od tych dwóch krajów, podobnie Rosja. Jeżeli pominąć szczegóły, można dojść do wniosku, że w latach 1993-2010 postawy pro-środowiskowe uległy w tych krajach wzmocnieniu (zwłaszcza w Cechach i Słowenii) lub też przynajmniej utrzymały się na dotychczasowym poziomie.

Słowa kluczowe: postawy wobec ochrony środowiska, Europa Środkowo-Wschodnia,  Bułgaria,  Czechy,  Rosja, Słowenia, International Social Survey Program

Problemy Ekorozwoju 11(1)2016: 65-72

PDF (FULL PAPER)