Agricultural Biodiversity for Sustainable Development

Bioróżnorodność rolna dla zrównoważonego rozwoju

Piotr Krajewski

Faculty of Law and Administration, University of Warmia and Mazury, Ul. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn, Poland
E-mail: piotr529@wp.pl

Abstract

Agricultural biodiversity should be considered as a key resource and the most important human heritage. Biodiversity of farm animals and plants gives the foundation to food production that ensures the existence and future of contemporary civilizations. Rapid economic development, unfortunately, does not facilitate the preservation of biodiversity and organisms characterised by many desirable properties and features are perishing. Economic progress forces humans to abandon traditional, safe and more varied species, and to switch to monocultures and those non-native to specific habitats, but which are more productive. In this way mankind had lost forever a large part of this living deposit of the past times, and this process continues. Probably, in some cases, this results simply from the pure ignorance of local keepers concerning traditional varieties and breeds. Therefore, it is worth promoting and encouraging the efforts of both individuals and institutions in terms of a better understanding of this subject, and to seek support in the interests of present and future mankind.

Key words: agricultural biodiversity, genetic erosion, ecological agriculture

Streszczenie

Bioróżnorodność rolną należy traktować jako podstawowy zasób i najważniejsze dziedzictwo ludzkości. Na zróżnicowaniu biologicznym hodowanych zwierząt i roślin opiera się produkcja żywności zapewniająca byt i przyszłość współczesnym cywilizacjom. Gwałtowny rozwój gospodarczy niestety nie sprzyja utrzymywaniu bogactwa form. Znikają zatem organizmy kryjące w sobie wiele pożądanych właściwości i cech. Progres ekonomiczny zmusza do porzucania tradycyjnych, bezpiecznych i bardziej zróżnicowanych gatunków na rzecz ujednoliconych i obcych danemu miejscu, ale bardziej wydajnych. W ten sposób bezpowrotnie ludzkość utraciła już sporą część tego żywego depozytu przeszłości i wyzbywa się go nadal. Prawdopodobnie, w niektórych wypadkach, wynika to po prostu ze zwykłej niewiedzy depozytariuszy lokalnych i tradycyjnych odmian czy ras. Warto zatem propagować i promować wysiłki zarówno ludzi jak i instytucji zmierzające do pogłębienia wiedzy na ten temat oraz szukania wsparcia w interesie dzisiejszego i przyszłego człowieka.

Słowa kluczowe: bioróżnorodność rolna, erozja genetyczna, rolnictwo ekologiczne

Problemy Ekorozwoju 11(1)2016: 135-141

PDF (FULL PAPER)