Number 11(1)2016

Table of Contents

Education and the Problems of Sustainable Development
Edukacja a Problemy Ekorozwoju
Delyse Springett

Ecophilosophy in Modern East Asia: The Case of Hansalim in South Korea
Ekofilozofia we współczesnej Azji Wschodniej: przypadek hansalizmu w Korei Południowej
Michael S. Pak, Jeehyun Kim

Nobilis  Barbarus  Conception  in  the  Light of  Contemporary  Ecological  Challenges
Koncepcja  nobilis  barbarus  w  świetle  współczesnych  wyzwań  ekologicznych
Ryszard F. Sadowski

Discourses of Ecology and the Sketches of Creative Ecology in the context of Sustainable Development
Dyskursy ekologiczne a zarys ekologii kreatywnej w kontekście zrównoważonego rozwoju
Tomas Kačerauskas

The Impact of Sustainable Development on the Homeostasis of the Social Environment and the Matter of Survival
Wpływ rozwoju zrównoważonego na homeostazę środowiska społecznego i sprawa przetrwania
Wiesław Sztumski

The Anthropocentric Sozology of Julian Aleksandrowicz
Juliana Aleksandrowicza antropocentryczna sozologia
Leszek Gawor

Tax Payment, Social Contribution for Pollution Prevention and Happiness
Płacenie podatków, społeczny wkład ograniczanie zanieczyszczeń i poczucie satysfakcji
Jing Xu, Jianjun Li

Changes in Environmental Attitudes in Selected Countries of Central and Eastern Europe
Przemiany postaw wobec środowiska naturalnego w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Paweł Rydzewski

Designing a Mixed Evaluating System for Green Manufacturing of Automotive Industry
Projektowanie mieszanego system oceny zielonej produkcji dla przemysłu samochodowego
Yuhong Cao, Jianxin You, Rui Wang, Yongjiang Shi

Comparative Evaluation of Experience in Environmental Tax Reforms in Chosen EU States
Analiza porównawcza skutków reform systemów podatków środowiskowych w wybranych państwach Unii Europejskiej
 Astrida Miceikiene, Valdemaras Makutenas, Valdemaras Makutenas, Jan Zukovskis, Artur J. Kożuch

Cultural Ecosystem Services – Framework, Theories and Practices
Usługi kulturowe pełnione przez ekosystemy – struktura, teoria i praktyka
Anna Dłużewska

Joseph Kozielecki’s Project of Temporal Transgression and the Philosophy of Sustainable Development
Projekt transgresji temporalnej Józefa Kozieleckiego w perspektywie filozofii zrównoważonego rozwoju
Marek Tański

Sustainable Development in the World from the Aspect of Environmental Health and Human Development Index: Regional Variations and Patterns
Rozwój zrównoważony z perspektywy wskaźników Zdrowia (EH) i Rozwoju Społecznego (HDI): regionalne odmiany i wzorce
Slavomir Bucher

Rebuilding the Pillars of Sustainable Society Index: a Multivariate Post Hoc I-distance Approach
Kształtowanie wskaźnika Zrównoważononego Społeczeństwa: analiza wielowariantowa I-distance
Dejan Savić, Veljko Jeremić, Nataša Petrović

Agricultural Biodiversity for Sustainable Development
Bioróżnorodność rolna dla zrównoważonego rozwoju
Piotr Krajewski

Factory Farming Towards Environment and Society. The Analysis of Selected Problems
Przemysłowa hodowla zwierząt a środowisko i społeczeństwo. Analiza wybranych problemów
Ignacy S. Fiut,  Marcin Urbaniak

Urbanization, Food Insecurity and Agriculture – Challenges for Social Sustainable Development
Urbanizacja oraz zagrożenia bezpieczeństwa żywieniowego – wyzwania dla społecznej płaszczyzny rozwoju zrównoważonego
Karthika Palanisamy, Karthikeyan Parthasarathy

Ecological Entrepreneurship and Sustainable Development
Przedsiębiorczość ekologiczna a rozwój zrównoważony
Elena Mieszajkina

Sustainable Mitigation of Greenhouse Gases Emissions
Zrównoważone przeciwdziałanie efektowi cieplarnianemu
Wojciech Cel, Aneta Czechowska-Kosacka, Tao Zhang

Sustainable Development versus Prospecting and Extraction of Shale Gas
Zrównoważony rozwój a poszukiwanie i wydobywanie gazu łupkowego
Aneta Duda, Justyna Gołębiowska, Agnieszka Żelazna