Sustainable Development of One of the Poorest Province of the European Union: Lublin Voivodeship, Poland – Attempt of Assessment

Rozwój zrównoważony jednego z najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej, Województwa Lubelskiego – próba oceny

Marcin K. Widomski*, Piotr Gleń**, Grzegorz Łagód*, Katarzyna M. Jaromin-Gleń***

*Faculty of Environmental Engineering, Lublin University of Technology, Nadbystrzycka 40B, 20-618 Lublin, Poland
E-mail: m.widomski@wis.pol.lublin.pl
**Faculty of Civil Engineering and Architecture, Lublin University of Technology, Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin, Poland
E-mail: p.glen@pollub.pl
***Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
E-mail: k.jaromin-glen@ipan.lublin.pl

Abstract

This paper presents the attempt of sustainable development assessment for one of the poorest regions of the European Union (EU), Lublin Voivodeship in Poland, during its first decade in the EU, i.e. 2004-2013. Our analyses, performed for all pillars of sustainability: social, economic and environmental-technical, were based on sustainable development indicators (SDIs). The set of 21 sustainable development indicators, based on freely available statistical data, was proposed in this paper. The SDIs for Lublin Voivodeship were compared to values for Poland and the European Union. The special attention was put to assessment of sustainable development diversification between urbanized and rural areas of Poland and Lublin province. Our analyses showed than both, Poland and Lublin Voivodeship, clearly developed during the last decade but their sustainable development is still endangered and slowed down by several causes. Moreover, the value of most tested sustainability indicators was significantly below the European mean.

Key words: sustainable development, sustainable development assessment, sustainable development indicators, regional diversification

Streszczenie

W artykule przedstawiono próbę oceny zrównoważonego rozwoju jednego z najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej (UE), położonego w Polsce w województwie lubelskim, podczas jego pierwszej dekady w UE (lata 2004-2013). Przeprowadzone analizy, odnoszące się do wszystkich głównych filarów zrównoważonego rozwoju: społecznego, gospodarczego i środowiskowo-technicznego, oparto o wskaźniki zrównoważonego rozwoju (WZR). W pracy zaproponowano zestaw 21 wskaźników, opartych o ogólnodostępne dane statystyczne. WZR dla województwa lubelskiego zostały porównane z wartościami dla Polski i Unii Europejskiej. Szczególną uwagę położono na ocenę zróżnicowania stopnia rozwoju między obszarami zurbanizowanymi i wiejskimi w Polsce i na Lubelszczyźnie. Nasze analizy wykazały, iż oba obszary, Polska i województwo lubelskie, wyraźnie rozwinęły się w ciągu ostatniej dekady, ale ich zrównoważony rozwój jest wciąż zagrożony, bądź jest spowalniany, przez szereg przyczyn. Ponadto wartości większości badanych wskaźników zrównoważonego rozwoju plasowały się wyraźnie poniżej średniej europejskiej.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój,  ocena  zrównoważonego  rozwoju,  wskaźniki  zrównoważonego  rozwoju, zróżnicowanie regionalne

Problemy Ekorozwoju 10(2)2015: 137-149

PDF (FULL PAPER)