Sustainable Development of Middle East Region

Zrównoważony rozwój krajów Środkowego Wschodu

Wiktoria Sobczyk

Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców , AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, 30-084 Kraków, ul. Mickiewicza 30, Poland
E-mail: sobczyk@agh.edu.pl

Abstract

The Middle East is one of the most important regions of the world. The United Arab Emirates act as the leader in ensuring a sustainable and safe future for that area, and the whole planet. The economic development of the UAE is driven by securing clean energy, development of new technologies, access to water, stimulating employment of high-value specialists, safeguarding social welfare and combating poverty. An exemplar of a global model of sustainable development in urban areas is Abu Dhabi Masdar City – one of the most eco-friendly communities in the world. The ground-breaking projects that have been implemented in Abu Dhabi prove that the UAE set trends when it comes to utilisation of renewable energy sources and mitigation of the effects of climate changes in the region. The Middle East countries, including the UAE, recognise the tremendous role played by the society in protecting the environment and preserving it for the generations to come. The governments of those states believe that it is just as important as the activity of business leaders and the public administration. Educational programmes aim to instruct and inspire children and teenagers so that the environment could have a sustainable future.

This article presents some aspects of the UAE’s economic development as well as the controversial social context and pro-environmental initiatives in the field of renewable energy sources, saving water and waste management.

Key words: sustainable development, Middle East, United Arab Emirates

Streszczenie

Środkowy Wschód jest ważnym regionem na scenie światowej. Zjednoczone Emiraty Arabskie pełnią rolę lidera w zapewnieniu zrównoważonej i bezpiecznej przyszłości dla regionu i dla świata. Rozwój gospodarczy ZEA opiera się na pozyskiwaniu czystej energii, rozwoju nowych technologii, dostępie do wody, tworzeniu miejsc pracy o wysokiej wartości, bezpieczeństwie socjalnym i walce z ubóstwem. Przykładem globalnego modelu zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich jest jedna z najbardziej ekologicznych społeczności na naszej planecie, Abu Dhabi Masdar City. Przełomowe przedsięwzięcia w Abu Dhabi wskazują na to, że ZEA są pionierem w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i łagodzeniu skutków zmian klimatycznych w regionie. Kraje Środkowego Wschodu, w tym Zjednoczone Emiraty Arabskie, zwracają uwagę na ogromną rolę społeczeństwa w ochronie środowiska i zachowania go dla przyszłych pokoleń. Rządy tych państw uważają, że jest to równie ważne jak znaczenie liderów biznesu i administracji publicznej. Program edukacyjny zakłada wykształcenie i inspirowanie młodych generacji w celu zapewnienia środowisku zrównoważonej przyszłości.

W artykule przedstawiono aspekty rozwoju gospodarczego ZEA, kontrowersyjny aspekt społeczny i inicjatywy proekologiczne na polu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, oszczędności wody i gospodarki odpadami.

Słowa kluczowe:  zrównoważony rozwój, Środkowy Wschód, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Problemy Ekorozwoju 10(2)2015: 51-62

PDF (FULL PAPER)