Lost in Translation: Problems of Rendering the Term Sustainable Development into Non-Western Languages as Demonstrated in the Case of South Korea

Zagubieni w tłumaczeniu: problem z prawidłowym wyrażeniem terminu rozwój zrównoważony w językach spoza świata Zachodu – przykład Korei Południowej

Kwang-Hoon Baek*, Nakil Ko**

*Alumnus Graduate School of Science and Technology Policy, KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology), Daejeon, Rep. of Korea
Email: bkh0827@gmail.com
 ** Alumnus Master of Science Journalism Program, KAIST, Daejon, Rep. of Korea
Email: kelysium@gmail.com

Abstract

This study seeks to demonstrate the usefulness of a relatively underutilized approach to studying sustainable development as a term and concept. While studies on sustainable development have generally followed a normative approach seeking what the term should ideally mean, this study follows a historical approach such as recommended by the historian of philosopher Quentin Skinner to explore what changes of definition it has been capable of undergoing in the actual use. To illustrate why such changes may be a critical issue, we have deliberately focused on the case of a country – South Korea – where the very translation of the term into the native language, combined with other factors, has resulted in sustainable development being generally understood by the public as meaning something quite different from the more normative understanding of the term. Instead of a balanced development that protects the environment and promotes social welfare as well as promoting economic growth, sustainable development in the standard Korean translation has come to be understood as simply meaning continued economic growth, which is to be sought even at the expense of environmental degradation. For documentation and analysis, we have relied on various methods, while focusing on key sectors and select policy areas, including energy. We conclude with further reflections on why an approach such as ours might be a useful methodological addition in sustainable development research.

Key words: sustainable development, conceptual history, language, translation, South Korea, economic growth, energy policy

Streszczenie

W tej pracy podejmujemy użyteczne i relatywnie rzadko stosowano podejście do zrównoważonego rozwoju, rozumianego zarówno jako pojęcie, jak i koncepcja. Zwykle dominuje tu podejście normatywne, w ramach którego poszukuje się idealnej definicji, my proponujemy podejście historyczne, zgodne z zaleceniami historyka i filozofa Quentina Skinnera, odnoszące się do przeszłych zmian w definiowaniu i ich wpływu na obecne rozumowanie. Aby zilustrować, jak bardzo takie zmiany mogą być istotne, celowo wybraliśmy jeden kraj, Koreę Południową, w którym nawet przetłumaczenie terminu rozwój zrównoważony, w powiązaniu z innymi czynnikami, powoduje jego odmienne (niż to obowiązujące w podejściu normatywnym) rozumienie przez społeczeństwo. Miast rozwoju gwarantującego ochronę środowiska i społeczną pomyślność i wzrost gospodarczy, w standardowym koreańskim tłumaczeniu termin ten jest rozumiany jako trwały wzrost gospodarczy, do którego należy dążyć nawet za cenę degradacji środowiska. W badaniach opieraliśmy się na różnych metodach, uwagę zwracając na kluczowe sektory i obszary polityki, włączając w to kwestie energetyczne. Wykażemy, dlaczego takie podejście może być metodologiczne użytecznym dodatkiem do badań nad zrównoważonym rozwojem.

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, historia konceptualna, język, tłumaczenie, Korea Południowa, wzrost gospodarczy, polityka energetyczna  

Problemy Ekorozwoju 10(2)2015: 87-93

PDF (FULL PAPER)