How We Think: How it Affects Sustainable Thinking

W jaki sposób myślimy i jak to wpływa na nasze postrzeganie problematyki zrównoważonego rozwoju

Eva Kras

International  Society for Ecological Economics
E-mail: eva@evakras.com

Abstract

Our present model related to Sustainable Development has followed our current day way of thinking, that is, it depends heavily on the use of rational and logical thinking. With this dominant system of thinking we have been having only limited success in the whole world of Sustainable Development. Following the new research by Iain McGilchrist, related to Right and Left Hemisphere brain thinking processes, and its long history we are now being able to see more clearly the actual work of each hemisphere.

In the conventional process to date most right hemisphere brain thinking in organizations  has somehow become excluded over many generations, and in society as a whole only left brain logical, rational thinking has been accepted as valid.

Now we have new research that reveals some incredible and different abilities that indicate clearly the Genuine Value of our right brain in our overall thinking about Life and Work in our society in general.

This new research turns the table as such, allowing the right hemisphere of our brain its true and indispensible role for ALL sustainable development work.

This short paper develops these revelations and their benefits for humanity and our organizations  in all we attempt to do every day everywhere. As a result, we will then truly begin to accept that the right hemisphere of our brain is our Master  and the left hemisphere is our Emissary.  This new research forms a genuine and careful place for the Right hemisphere in all that we plan in life and work every day  as well as the importance of the left hemisphere as its Emissary, (not the Master as is presently the case),  as well as a new viable Balance between all Right and Left brain thinking in all  dimensions of business, community development and  everyday life.                                

Key words: Right and Left Hemisphere, way of thinking, sustainable development

Streszczenie

Obecny model zrównoważonego rozwoju jest rezultatem współczesnego sposobu myślenia, co oznacza, że mocno opiera się na racjonalnym i logicznym podejściu. Jednak to podejście nie w pełni spełnia pokładane w nim oczekiwania. Pomocą mogą być nowe badania Iaina McGilchrista odnoszące się do procesów myślowych zachodzących w półkulach ludzkiego mózgu, dzięki którym coraz lepiej je rozumiemy.

W tradycyjnej analizie procesy myślowe, przeprowadzane w prawej półkuli, od dawna są marginalizowane, czy wręcz wykluczane z dyskusji. Społeczeństwo akceptuje tylko logiczne i racjonalne myślenie, za które odpowiada lewa półkula.

Ale nowe badania pozwalają poznać niezwykłe zdolności, które wskazują na Oryginalną Wartość prawej półkuli, w kontekście postrzegania miejsca, które zajmujemy w świecie.

Te badania wskazują na prawą półkulę naszego mózgu jako na tę właściwą i niezbędną dla całej pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Niniejszy artykuł rozwija to nowe podejście wskazując na korzyści, które odnoszą się do każdego z nas w naszym codziennym życiu.  W rezultacie możliwe będzie obronienie tezy, według której to prawa półkula naszego mózgu jest Mistrzem a lewa Posłannikiem.

Te badania pozwalają zająć prawej półkuli należne miejsce w naszym planowaniu, a także podkreślić istotne znaczenie lewej półkuli jako Emisariusza, w kontekście na nowo zrozumianego bilansu pracy całego mózgu, odnoszącego się do ekonomii, rozwoju społecznego i codziennego życia.

Słowa kluczowe: półkule mózgu, sposób myślenia, rozwój zrównoważony

Problemy Ekorozwoju 10(2)2015: 63-69

PDF (FULL PAPER)