Distance Difficult to Overcome? Analysis of Norwegian and Polish Position on the Path to Sustainable Development

Dystans trudny do pokonania? Analiza pozycji Norwegii i Polski na drodze do zrównoważonego rozwoju

Artur Zimny*, Karina Zawieja-Żurowska**

State University of Applied Sciences in Konin, Faculty of Social Sciences and Humanities
*Department of Managerial Studies and Logistics,
** Department of Political Studies and Internal Security
ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin, Poland
E-mails: artur_zimny@tlen.pl, karinazurowska@wp.pl

Abstract

Sustainable development is undoubtedly the key challenge of the contemporary world. On the way to this development Poland if far behind the other countries, especially Norway, which seems to be an unquestionable leader in this respect in Europe. There is a distance between Norway and Poland in all ten dimensions (themes) described in the EU Sustainable Development Strategy (socio-economic development, sustainable consumption and production, social inclusion, demographic changes, public health, climate change and energy, sustainable transport, natural resources, global partnership and good governance). Unfortunately it is not likely that the distance could be significantly reduced in the coming years. Poland must accept that fact and simultaneously learn from the leader and take advantage of its experience, but can also benefit from financial support, which is possible to obtain from the EEA and Norway Grants – the funds provided to particular programs aimed at reducing economic and social disparities and strengthening bilateral relations between Norway and Poland.

Key words: sustainable development, development gap, Poland, Norway

Streszczenie

Zrównoważony rozwój jest niewątpliwie kluczowym wyzwaniem współczesnego świata. Na drodze do tego rozwoju Polska pozostaje w tyle za wieloma krajami, a w szczególności za Norwegią, która wydaje się być niekwestionowanym liderem w Europie. Dystans dzielący Norwegię i Polskę występuje we wszystkich dziesięciu wymiarach (obszarach tematycznych) ujętych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju UE (rozwój społeczno-gospodarczy, zrównoważona konsumpcja i produkcja, włączenie społeczne, zmiany demograficzne, zdrowie publiczne, zmiana klimatu i energia, zrównoważony transport, zasoby naturalne, globalne partnerstwo, dobre rządzenie). Niestety jest bardzo mało prawdopodobne, aby dystans ten uległ w najbliższych latach znaczącemu zmniejszeniu. Polsce nie pozostaje nic innego jak tylko pogodzić się z tym faktem i jednocześnie uczyć się od lidera i czerpać z jego doświadczeń, a także korzystać ze wsparcia udzielanego z funduszy norweskich i funduszy EOG – w celu zmniejszania dystansu w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz wzmacniania dwustronnych stosunków pomiędzy Norwegią a Polską.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, dystans rozwojowy, Polska, Norwegia

Problemy Ekorozwoju 10(2)2015: 127-135

PDF (FULL PAPER)